Comptabilitat bàsica

Comptabilitat Basica

Objectius generals

 Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
 Definir els objectius de la comptabilitat.
 Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius específics

 Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
 Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
 Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
 En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

5407

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.
­- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
­- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

444

Compartir

Pròxims cursos