Comptabilitat bàsica

Comptabilitat Basica

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

Objectius específics

 Analitzar la comptabilitat com una activitat empresarial, així com interpretar els comptes anuals i els llibres comptables.
 Aplicar la normativa comptable vinculada al Pla general comptable d'una empresa.
 Descriure el procediment necessari per registrar comptablement les operacions de compravenda i les operacions de despeses i ingressos.

Contingut

10915

Mòdul 1: Llibres comptables i comptes anuals. 20h
   •  Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.
 Activitat empresarial de la comptabilitat.
 Ingressos i Despeses.
 Compte de Pèrdues i Guanys.
 Cobraments i Pagaments.
 Patrimoni empresarial.
 Masses patrimonials.
 Balanç de situació.
   •  Descripció dels llibres comptables.
 Llibre Diari.
 Mètode de la partida doble.
 Llibre Major.
 Comptes patrimonials i de gestió.
 Comptes Anuals.

Mòdul 2: Normativa comptable i Pla General Comptable. 10h
   •  Anàlisi del Pla General Comptable.
 Marc conceptual de la comptabilitat.
 Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
 Normes de registre i valoració.
 Quadre de comptes.
 Definicions i relacions comptables.

Mòdul 3: Registre de l'activitat empresarial. 30h
   •  Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).
 Descripció de l'impost.
 Comptabilització.
 Tractament no deduïble.
 Regularització comptable.
   •  Interpretació comptable de compres i vendes.
 Comptabilització de les compres.
 Tractament comptable dels proveïdors.
 Comptabilització de les vendes.
 Tractament comptable dels clients.
 Gestió comptable de les existències.
   •  Interpretació comptable de despeses i ingressos.
 Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
 Tractament dels altres creditors.
 Comptabilització d'altres ingressos de gestió.
 Tractament comptable dels deutors.