Nòmines i seguretat social II

Ref: 85282
Nomines I Seguretat Social Ii

Inici: 01/10/24

Fi: 31/10/24

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85282

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d'extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l'Administració i altres organismes en la gestió laboral de l'empresa.

Objectius específics

   •  Analitzar la relació de l'empresa amb l'Administració i altres organismes per a la gestió de les nòmines i la Seguretat Social.
   •  Confeccionar nòmines tenint en compte variables i supòsits avançats.
   •  Identificar les diferents prestacions de la Seguretat Social que poden afectar la nòmina.
   •  Identificar els diferents tipus d'extinció de la relació laboral i gestionar liquidacions de saldo i liquidació.
   •  Identificar les aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.

Contingut

85282

 Mòdul 1: L'empresa i l'Administració. 4h
Anàlisi de la relació de l'empresa amb l'Administració en la gestió laboral de les personestreballadores.
   •  Relació entre l'empresa i la Seguretat Social.
   •  Règim general de la Seguretat Social.
   •  Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
   •  Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.
   •  Diferenciació entre Mútues d'AT i MP.
   •  Definició del calendari laboral.

 Mòdul 2: Gestió avançada de nòmines. 10h
Confecció de nòmines amb suposats avançats.
   •  Hores extres estàndard i per força major.
   •  Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
   •  Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
   •  Retribucions en espècies.
   •  Retribució flexible.
   •  Nòmines a temps parcial.

 Mòdul 3: Prestacions de la Seguretat Social. 6h
Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
   •  Malaltia Comuna.
   •  Accident no laboral.
   •  Accident de Treball.
   •  Malaltia Professional.
   •  Accident in itinere.
   •  Altres supòsits.

 Mòdul 4: Extinció de la relació laboral. 6h
Descripció de l'extinció de la relació laboral.
   •  Tipus d'extincions de la relació laboral.
   •  Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
   •  Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
   •  Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
   •  Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

 Mòdul 5: Aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 4h
Anàlisi d'aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
   •  Programes de gestió laboral.
   •  Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

271

Comparteix