Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

Higiene Cures I Manteniment Fisic Del Bestiar Equi

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí" (MF0720_2) del certificat de professionalitat Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

Contingut

6161

1. Característiques fisiològiques del bestiar equí.
- Fisiologia de l'aparell locomotor: ossos principals, articulacions, músculs i tendons.
- Fisiologia de l'aparell respiratori: procés respiratori normal i característiques fonamentals dels òrgans i altres components.
2. Neteja i higiene del bestiar equí.
- Tècniques de raspallat i dutxa de les diferents regions corporals.
- Tècniques de neteja, pentinat, trenat i lligat de crineres i cues.
- Tècniques d'esquilada i de retallat de crineres i cues.
- Materials i equips necessaris per a la neteja i la higiene del bestiar equí: tipus i maneres d'utilitzar-los, de netejar-los i de desinfectar-los.
- Locals per a la neteja i la higiene del bestiar equí: característiques i dimensions mínimes en cada cas.
3. Cures bàsiques del bestiar equí.
- Morfologia externa del cavall: identificació de les diferents regions corporals, defectes i tares.
- Morfologia externa del casc del cavall: parts i zones sensibles.
- Tècniques de pesada i mesurament del bestiar equí: paràmetres comuns que cal registrar, mètodes, característiques dels equips i maneres d'utilitzar-los.
- Cures del casc del cavall: tècniques, materials i productes indicats.
- Ferramenta d'èquids: tècniques de subjecció dels animals, característiques dels diferents tipus de ferradures i eines utilitzades en general.
- Locals per al mesurament, la pesada i la ferramenta del bestiar equí: característiques i dimensions mínimes en cada cas.
- Fitxes de control de mesurament, pesada i ferramenta del bestiar equí: reconeixement i interpretació
4. Tractaments sanitaris bàsics del bestiar equí.
- Presa de mostres del bestiar equí: tècniques, materials, equips emprats, protocol de manipulació i conservació de les mostres.
- Productes utilitzats en tractaments sanitaris de caràcter preventiu, propedèutic i terapèutic: tipus i maneres de manipulació i conservació.
- Tractaments sanitaris de caràcter preventiu, propedèutic i terapèutic: tècniques i protocols d'aplicació.
- Fitxes de control dels tractaments sanitaris bàsics del bestiar equí: reconeixement i interpretació.
5. El cavall parat i en moviment.
- El cavall estacionat o parat: posicions de descans i vicis.
- El cavall en moviment: mecànica dels aires naturals (pas, trot i galop), vicis i defectes en el desplaçament.
- Aploms del cavall parat i en moviment: aploms correctes i defectes d'aplom.
6. Manteniment físic del bestiar equí.
- Pautes de comportament dels animals que en defineixen el caràcter i la disposició al treball.
- Indicatius de la condició física i nivell d'entrenament dels animals.
- Factors que denoten l'aptitud d'un animal per a un determinat tipus de treball.
- Conductes anormals i vicis que afecten negativament l'entrenament dels animals.
7. Tècniques i mètodes per a l'entrenament dirigit al manteniment físic del bestiar equí.
- Tipus d'entrenament: fases, durada i particularitats.
- Principals materials i equips per a l'entrenament dels animals: característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los.
- Espais dedicats a l'entrenament dels animals: característiques i dimensions mínimes en cada cas.
- Fitxes de control i seguiment de l'entrenament: reconeixement i interpretació.
8. Normativa reguladora relacionada amb la higiene, les cures i el manteniment físic del bestiar equí.
- Protecció ambiental.
- Prevenció de riscos laborals.
- Benestar animal.

Valoració


Estudiants formats

19

Comparteix