Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader

Objectius generals

D’acord amb l’Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides d’ús ramader, el nivell de capacitat qualificat és exigible a:

Els usuaris de biocides d’ús professional i ramader en la seva pròpia explotació ramadera, i el personal que hi treballa. Queden exclosos serveis a tercers i biocides d’ús per personal especialitzat.

L’objectiu general del curs serà que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris que li permetin superar la prova final per l’obtenció del carnet de manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’article 3 de l’ORDRE AAM/329/2014, de 27 d'octubre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l'ús per personal professional en l'àmbit ramader, en relació a les persones que han d’acreditar aquesta formació.

Contingut

4522

Els continguts d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’apartat A de l‘Annex 1 de l’ORDRE AAM/329/2014, de 27 d'octubre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l'ús per personal professional en l'àmbit ramader.
Unitats didàctiques:
1. Plagues i malalties de l’entorn ramader (3 h)
2. Productes sanitaris d’ús ramader (5 h)
3. Bioseguretat durant el transport i maquinària d’aplicació de productes biocides (4 h)
4. Salut i protecció personal (8 h)
5. Aspectes normatius i mediambientals (3 h)
6. Pràctiques (2 h)

Continguts de les unitats didàctiques:
MÒDUL 1: PLAGUES I MALALTIES DE L’ENTORN RAMADER – 3 h.
1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.
2. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues:
3. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar:
MÒDUL 2: PRODUCTES UTILITZATS EN L’ÀMBIT RAMADER – 5 h.
4. Productes utilitzats a l’entorn ramader
5. Productes químics
6. Biocides d’ús ramader
7. Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.
MÒDUL 3: BIOSEGURETAT I APLICACIÓ DE PRODUCTES BIOCIDES – 4 h.
8. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar
9. Equips i tècniques d’aplicació de biocides:
MÒDUL 4: SALUT I PROTECCIÓ DE PERSONES – 8 h.
10. Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions.
11. Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI).
12. Prevenció i primers auxilis.
MÒDUL 5: ASPECTES NORMATIUS I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT – 3 h.
13. Biocides i medi ambient:
14. Normativa. Infraccions i sancions.
MÒDUL 6: PRÀCTIQUES – 2 h.
15. Particularitats sectorials. Casos pràctics.


Avaluació

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes amb tres alternatives de resposta.

Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula.

Criteris de valoració: Cada resposta correcta suma 1 punt, i cada resposta incorrecta resta 0,5 punts. Cal obtenir un mínim de 10 punts per aprovar i obtenir el corresponent carnet.

Temporització: en finalitzar l’acció formativa.


La capacitació corresponent s'entendrà acreditada amb el carnet de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader, el qual serà expedit amb la presentació prèvia del certificat acreditatiu d'haver superat el curs de formació del nivell corresponent.

La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries és l'òrgan competent per expedir els carnets.

Valoració


Estudiants formats

439

Comparteix