Gestió de processos logístics

Logistica Comercial I Gestio Del Transport.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Identificar l'estructura logística integral d'una empresa, així com gestionar processos logístics relacionats amb el magatzem, estocs, aprovisionament, producció i transport.

Objectius específics

   •  Identificar els diferents processos que componen la logística integral, el funcionament de la cadena de subministrament, així com els costos relacionats.
   •  Gestionar l'estoc del magatzem, aplicar càlculs simples sobre l'estoc, situar ubicacions i controlar els processos del flux d'entrada i de sortida de mercaderies.
   •  Identificar els processos de compres, proveïment i transport, així com les relacions amb la clientela i els proveïdors.

Contingut

10921

 Mòdul 1. La logística integral, la cadena de subministrament i els costos. 10h
Diferenciació entre el concepte de cadena de subministrament i logística
   •  Conceptes de logística i cadena de subministrament, logística i cadena de subministrament a l'empresa.
Descripció de l’estructura logística de l'empresa
   •  Processos logístics i Ordenació dels processos logístics.
Identificació dels processos de la logística integral
   •  Processos de la logística integral des de la gestió global i organització dels processos i tasques al voltant de la logística.
Definició de processos des del global de l'empresa
   •  Coordinació dels processos amb altres departaments de l'empresa i integració de processos a la cadena de subministrament
Classificació dels costos logístics
   •  Costos directes i Costos indirectes.
Anàlisi i càlcul de costos
   •  Confecció de taules de costos i estratègies per rebaixar costos.

 Mòdul 2. Control i gestió d'estocs. 10h
Identificació de les operacions bàsiques amb estocs
   •  Càlcul d'estocs de seguretat i càlcul d'altres índexs d'estoc general.
Definició dels fluxos del magatzem
   •  Fluxos d’entrada i sortida, ubicacions i protocols d’entrada i sortida de mercaderies.

 Mòdul 3. Les compres i el proveïment. 10h
Identificació de proveïdors.
   •  Comparació d'ofertes.
   •  Condicions d'aprovisionament.
Descripció de les relacions amb els proveïdors.
   •  Control de costos i preus.
   •  Quadres de proveïment i proveïdors.
Identificació de la clientela i incidències.
   •  Sistemes de gestió i atenció a la clientela i gestió d'incidències i traçabilitat.
Classificació dels modes de transport.
   •  Maneres de transport i estudi del mode de transport.
   •  Documentació.
Síntesi de la seqüència de processos del transport de mercaderies.
   •  Documentació relacionada amb el transport.
   •  Xarxes de distribució.
Explicació del comerç internacional.
   •  Conceptes bàsics del comerç internacional i diferenciació entre comerç internacional i comerç amb la UE.
Definició dels protocols de qualitat.
   •  Concepte de qualitat i importància i sistemes de gestió de la qualitat.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas pràctic.