COML0309_UF0927_Gestió de l’equip de treball del magatzem

Coml0309 Uf0927 Gestio De Lequip De Treball Del Magatzem

Perfil de l’estudiant

 Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0927) corresponent al mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems.

   •  Organitzar els recursos, humans i tècnics, del magatzem en funció del tipus i volum d’activitat a realitzar per assolir la màxima eficiència, respectant la normativa vigent de seguretat i higiene del magatzem.
   •  Zonificar el magatzem utilitzant criteris d’eficiència i optimitzant l’espai disponible per minimitzar els recorreguts interns i els costos del magatzem.
   •  Determinar els temps i estàndards de les operacions i moviments interns del magatzem per millorar l’eficiència i eficàcia del servei.
   •  Elaborar i controlar el pressupost del magatzem atenent els costos per tal d’identificar desviacions i proposar mesures correctores.
   •  Supervisar els processos i activitats del magatzem aplicant els procediments i sistemes de qualitat establerts per l’organització per a la millora continua i detecció de necessitats del servei de magatzem.
   •  Organitzar programes de manteniment preventiu d’instal·lacions i equips optimitzant el funcionament del magatzem.
   •  Dirigir l’equip humà del magatzem facilitant la seva implicació i motivació a través de tècniques de lideratge i resolució de conflictes.

Objectius específics

   •  Determinar estils de direcció i lideratge de l’equip de treball en les diferents situacions que es plantegen en les operacions diàries de un magatzem.
   •  Elaborar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en l’equip humà del magatzem.
   •  Aplicar tècniques de comunicació en les diferents situacions que es plantegen en les operacions diàries de un magatzem.
   •  Definir els objectius d’un pla de formació per a millorar l’eficiència i qualitat del servei del magatzem.

Contingut

2241

1. Organització i gestió de l'equip humà del magatzem
   •  Organització del treball en el magatzem:
 Assignació de funcions, mitjans per a la seva execució i atribució de responsabilitats.
 Definició de llocs de treball.
   •  Nivells de direcció:
 Estratègic (alta direcció),
 Tàctic (direcció a nivell mitjà),
 Operatiu (direcció bàsica).
 Habilitats associades: tècniques i humanes.
   •  La direcció per objectius:
 Finalitat i característiques. Avantatges.
 L'objectiu: Concepte, tipus i característiques.
 Formulació d'objectius. Indicadors de consecució dels mateixos, quantitatius i qualitatius.
   •  Organització del treball en equip.
 La coordinació del grup.
 Mètodes i experiències.
   •  Lideratge, autoritat, poder.
 El líder neix o es fa.
 Tipus de lideratge: autoritari, persuasiu, consultiu, participatiu.
 Lideratge, direcció i control.
   •  La motivació de l'equip.
 Incentius i necessitats del personal.
   •  Factors motivadors: reconeixement, responsabilitat, progrés professional, retribució, assoliment d'objectius.
   •  Avaluació de resultats i de persones

2. Tècniques de comunicació aplicats al treball i gestió de l’equip humà del magatzem. Negociació de conflictes.
   •  El treball en equip: Divisió de tasques, polivalència, coordinació, comunicació, millora contínua.
   •  El treball en equip en el magatzem.
 Visió global i actuació local.
 Repercussió de les actuacions personals en el funcionament del grup.
   •  Dificultats i barreres en la comunicació entre persones. Com superar-les.
   •  Tècniques de comunicació de treball en grup en general i en l'equip del magatzem en particular.
   •  Tipus d'actitud davant el treball: passiva, activa, proactiva.
   •  Formes d'expressió:
 Assertiva.  No assertiva.  Agressiva.
   •  L'opinió constructiva i la no constructiva.
 Diàleg i discussió.
   •  Com acceptar i extreure el missatge positiu de les crítiques.
   •  La comunicació en l'equip:
 El missatge: Característiques.
 Canals de transmissió i comunicació: el tauló, el butlletí, la intranet, el diàleg en grup i privat. Uns altres.
   •  Àrees i processos del treball en el magatzem susceptibles de generar conflictes. Identificació i causes.
   •  Conflictes i mediació:
 Concepte de mediació, límits, aportació, forma d'exercir-la.
   •  Visió positiva del conflicte com a element que potencia la participació i la cohesió de l'equip així com l'assoliment dels objectius.
   •  Metodologia d'actuació en un conflicte:
 Els fets objectius i la percepció dels mateixos pels participants;
 El desacord;

3. Formació del personal, qualitat i competitivitat.
   •  Els plans de formació: Estructura, contingut, objectius. Incidència de la formació en la qualitat de servei.
   •  La formació contínua i la formació de nou personal.
 Fases i objectius en el disseny d'un pla de formació.
 La formació i el factor humà.
 Formació i motivació.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica.
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exercicis de càlcul matemàtics.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

132

Comparteix