Disseny de sistemes de subministrament en un entorn Lean

Disseny De Sistemes De Subministrament En Un Entorn Lean

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
 Títol de Batxiller o equivalent
 Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius deGrau Superior
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a launiversitat Certificat de professionalitat de nivell 3
 Títol de Grau o equivalent
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Dissenyar sistemes d'aprovisionament en un entorn Lean utilitzant les diferents eines dela seva logística i aplicant l'après mitjançant jocs de simulació.

Objectius específics

 Identificar els principis lean i aplicar-los a una cadena de subministrament completa, obtenint millores importants en la productivitat, terminis de lliurament, qualitat i servei al client, així comuna menor inversió en immobilitzat.
 Dissenyar i gestionar la implantació dels sistemes de producció cel·lulars identificant la seva necessitat i beneficis.
 Gestionar i dissenyar un sistema per flux empès, mitjançant la implementació d'un Kanban,identificant les diferències entre flux llençat o empès en un sistema productiu.
 Identificar la metodologia i requisits en el disseny i la implantació del subministrament a centres productius per Milkrun en un entorn productiu Lean.

Contingut

10758

1. Principis Lean aplicats a una cadena de subministrament completa
2. Sistema de producció cel·lular
3. La logística Lean i el sistema d'aprovisionament per Kanban
4. La logística Lean i el subministrament a centres productius per Milkrun.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: Estudi de cas sobre una situació concreta en entorn Lean, Simulació pràctica (per exemple producció cel·lular, sistema de comunicació, Kanban, Milkrun, etc) o defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix