COMM0112_Gestió de màrqueting i comunicació

Marqueting I Relacions Publiques

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
- Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)

Objectius generals

Implantar i dirigir un petit comerç o botiga independent, organitzant, gestionant i controlant l'aprovisionament, l'animació del punt de venda i les activitats de venda de productes -a través de canals tradicionals o Internet-, utilitzant, quan la complexitat de l'activitat ho requereixi serveis de gestió i assessoria externs, per tal de garantir la capacitat de resposta, permanència i sostenibilitat en el temps, potenciant el servei de proximitat i l'assessorament personalitzat en l'atenció a clients, d'acord amb criteris de qualitat del petit comerç, respecte mediambiental, seguretat i prevenció de riscos, complint la normativa vigent.

Objectius específics

- Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat.
- Organitzar i animar el punt de venda d'un petit comerç.
- Garantir la capacitat de resposta i proveïment del petit comerç.
- Realitzar la venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització.
- Gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

Contingut

5284

MF1007_3  Sistemes d'informació de mercats
UF1779  Entorn i informació de mercats 60h
UF1780  Recerca i recollida d'informació de mercats 60h
UF1781  Tractament i anàlisi de la informació de mercats 60h

MF2185_3  Polítiques de màrqueting
UF2392  Pla de màrqueting empresarial 70h
UF2393  Control i seguiment de polítiques de màrqueting 30h

MF2186_3  Llançament i implantació de productes i serveis
UF2394  Màrqueting i promoció en el punt de venda 60h
UF2395  Xarxa de vendes i presentació de productes i serveis 30h

MF2187_3  Gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
UF2396  Organització d'esdeveniments de màrqueting i comunicació 60h
UF2397  Protocol en esdeveniments de màrqueting i comunicació 30h

MF2188_3  Organització i control del pla de mitjans de comunicació.
UF2398  Pla de mitjans de comunicació i Internet 60h
UF2399  Avaluació i control del pla de mitjans 30h

MF2189_3  Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables
UF2400  Tècniques de Disseny Gràfic corporatiu 60h
UF2401  Gestió de continguts web 30h

MF1002_2  Anglès professional per a activitats comercials.

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

93

Comparteix