ENAE0108_MF0836_Muntatge d’instal·acions solars fotovoltàiques

Energia Renovable

Contingut

8502

UF0151 Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge d’instal·lacions solars (30 hores)
1. Identificació i avaluació dels riscs professionals en el muntatge d'una instal   • lació
- Tipus de riscos quant a l'operació: Transport i desplaçament de càrregues. Manipulació i hissat de càrregues. Feina en alçades i verticals. Obra civil. Mecànics. Elèctrics (tensions elevades, defectes d'aïllament). Químics (acumuladors electroquímics, presència d'àcid, gasos infamables) Maneig d'eines, etc.
- Altres tipus de risc: Climatològics. Sonors, etc.
- Delimitació i senyalització d'àrees de treball que comportin riscos laborals.
- Mesures preventives i correctores davant dels riscos detectats.

2. Normativa i protocol
- Normativa sobre transport, descàrrega i hissat de material.
- Normativa de seguretat relacionada amb l'obra civil.
- Normativa sobre muntatge mecànic i elèctric d'instal   • lacions solars.
- Protocols d'actuació quant a emergències sorgides durant el muntatge d'instal   • lacions solars.
- Primers auxilis en diferents supòsits d'accident en el muntatge d'instal   • lacions solars.

3. Equips de protecció individual
- Tipus i característiques dels elements de protecció individual.
- Identificació, ús i maneig dels equips de protecció individual.
- Selecció dels equips de protecció segons el tipus de risc.
- Manteniment dels equips de protecció.

UF0152 Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques (90 hores)
1. Organització i planificació per al muntatge mecànic
- Integració arquitectònica i urbanística: . Estètica i tècnica.
- Aprovisionament, transport i emmagatzemament del material.
- Determinació i selecció d'equips i elements necessaris per al muntatge a partir dels plànols de la instal   • lació.
- Organització dels elements mecànics per al seu muntatge: Tècniques. Procediments.
- Desplaçament i hissat d'equips i materials.
- Estructura suport: Tipus. Materials. Suports i ancoratges (ubicació, col   • locació)
- Estructura dels sistemes de seguiment: Sabata, columnes, suports, accionaments.

2. Muntatge mecànic d'estructures en instal   • lacions solars fotovoltaiques
- Tècniques a utilitzar en els processos de muntatge mecànic:
- Cargolat, roscada, reblada, ancoratge, subjecció, encastament, encadellat i soldadura.
- Impermeabilització: Tipus i metodos de realització.
- Muntatge de plafons fotovoltaics: Tipus de plafons. Tipus de subjecció. Protecció antirobatoris. Orientació i inclinació. Ombres.
- Sistemes d'acumulació: Ubicació. Col   • locació.
- Sistemes de suport eòlic: Sabata. Torre. Aerogenerador. Suports i subjecció.
- Sistemes de suport amb grup electrogen: Obra civil  bancada. Antivibratoris i subjecció.
- Bombatge solar directe: Subsistema motor-bomba. Motors DC i AC. Bombes. Subsistema de condicionament de potència. Acoblament generador – motor  bomba. Configuraciónes típiques de sistemes de bombatge fotovoltaic. Dimensionament d'un sistema de bombatge fotovoltaic (càlcul de necessitats d'energia hidràulica) Necessitats d’aigua. Càlcul de l'altura hidràulica de bombatge. Dimensionament del generador. Càlcul de la potència del motor. Dimensionament de la bomba.

UF0153 Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltaiques (90 hores)
1. Organització i planificació per al muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
- Determinació i selecció d'equips i elements necessaris per al muntatge a partir dels plànols de la instal   • lació.
- Organització del muntatge dels circuits i equips elèctrics i electrònics: Tècniques. Procediments.

2. Muntatge d'equips elèctrics i electrònics en instal   • lacions solars fotovoltaiques
- Tècniques a utilitzar en els processos de muntatge elèctric: línia, embridada, connexionat i ajustament.
- Muntatge i connexió de circuits i equips elèctrics i electrònics d'instal   • lacions solars fotovoltaiques: Sistemes d'acumulació. Sistemes de suport: Eòlics. Grup electrogen.
- Sistemes amb bombatge solar: Escomeses de xarxa. Circuits de terra. Muntatge i connexionat de plafons solars: Sistemes d'agrupament i connexió.
- Muntatge i connexió de circuits i equips de monitoratge i sistema automàtic de seguiment solar.
- Interconnexió dels diferents subsistemes de les instal   • lacions solars fotovoltaiques.
- Muntatge i connexió de quadres d'elèctrics de maniobra, protecció i control.
- Muntatge de canalitzacions de conducció i cables.
- Posada en marxa de les instal   • lacions solars fotovoltaiques.
- Reglament electrotècnic de BT.

Estudiants formats

76

Comparteix