ENAE0108_Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Objectius específics

 Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques

Contingut

8241

MF0835_2: Replantejament d’instal·lacions solars fotovoltàiques (150 hores)
UF0149: Electrotècnia (90 hores)
UF0150: Replantejament i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques (60 hores)

MF0836_2: Muntatge d’instal·acions solars fotovoltàiques (210 hores)
UF0151: Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge d’instal·lacions solars (30 hores)
UF0152: Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltàiques (90 hores)
UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solares fotovoltàiques (90 hores)

MF0837_2: Manteniment d’instal·acions solars fotovoltàiques (60 hores)

MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’instal·lacions solarss fotovoltàiques (120 hores)

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).