Detecció, eines i recursos per fer front a l’assetjament escolar

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar casos de bullying entre joves i infants i aplicar-hi eines d'intervenció.

Objectius específics

 Definir i identificar els conceptes bàsics del bullying
 Classificar i assenyalar els models de detecció dels factors de risc i les formes de prevenció.
 Aplicar les eines d'intervenció contra el bullying

Contingut

10942

  Mòdul 1: Conceptes bàsics de situacions de Bullying. 5h
Definició del concepte del concepte de bullying
   •  Què és el bullying
Interpretació del concepte d'intervenció socioeducativa
   •  Objectius de la intervenció socioeducativa
   •  El paper de la persona educadora
   •  Especificació dels col·lectius diana de la intervenció socioeducativa

 Mòdul 2: Detecció i prevenció del Bullying. 5h
Identificació dels factors de risc perquè hi hagi situacions de bullying
   •  Per part de la persona assetjada/ Per part de la persona assetjadora
Identificació de les variables a tenir en compte per a la prevenció del bullying
   •  Treball col·laboratiu
   •  Distribució espacial
   •  Resolució de conflictes/
   •  Acords i rols
   •  Desconstrucció d'estereotips que afavoreixen l'abús
   •  Exemples de programes de convivència

 Mòdul 3: Aplicació dels conceptes per a la intervenció. 5h
Identificació dels nivells d'intervenció contra el bullying
   •  Institucional/ Social/ Individual
   •  Distinció de recursos externs per a la intervenció en situacions de bullying
Exposició d'exemples per a la intervenció a l'àmbit escolar
   •  Casos pràctics
   •  Anàlisi de protocols

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

30

Comparteix