Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte

Convivencia I Mediacio Escolar

Contingut

10645

-L’enfocament restauratiu global: elements clau.
-Estratègies proactives: temps de cercle i cercles de diàleg.
-Habilitats clau: escolta atenta, activa i empàtica i comunicació no-violenta.
-La finestra relacional.
-Els principis restauratius i les seves preguntes.
-Les pràctiques restauratives responsives: expressions afectives, converses restauratives, mediació i reunions restauratives.

Valoració


Estudiants formats

16

Comparteix