Prevenció del racisme, la xenofòbia i l’homofòbia a l’escola

Convivencia I Mediacio Escolar

Objectius generals

-Prendre consciència dels estereotips i prejudicis que l'alumnat pot tenir davant fills/es de famílies nouvingudes i amb cultures diferents
i/o fills/es amb pares o mares del mateix sexe.

Objectius específics

 Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes.
 Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes.
 Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat.
 Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals.
 Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia.
 Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix.
 Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.

Contingut

6281

1 Globalització, fenomen migratori, conflictes bèl·lics.
2 Construcció de gènere, identitat de gènere, identitat afectivosexual.
3 Com afecta la Llei 11/14 en l'àmbit educatiu.
4 Concepte Família versus famílies.
5 Potenciar l'empatia i assertivitat.
6 Dinàmiques pràctiques per treballar amb el grup-classe i afavorir la reflexió i el diàleg sobre les greus conseqüències de qualsevol
tipus de discriminació i relacions abusives.
7 Eines per parlar del suïcidi i indicadors per prevenir-lo.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

12

Comparteix