Maneig de les crisis d’agressivitat

Convivencia I Mediacio Escolar

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar conductes potencialment agressives per poder-les controlar amb pautes de comunicació i tracte i tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Objectius específics

   •  Explicar de què parlem quan ens referim a una “Conducta Problemàtica” i les formes de controlar-la.
   •  Identificar les tècniques i les característiques del Sistema CF-NOV (Control físic no violent de les conductes incontrolables) en relació amb el maneig de conductes problemàtiques.

Contingut

10972

 Mòdul1: Conductes Problemàtiques. 10h
Explicació de les conductes problemàtiques
   •  Suport conductual positiu
   •  Estratègies reactives
Classificació de les conductes problemàtiques
 Conductes sense risc imminent
 Conductes amb risc imminent
 Conductes incontrolables

 Mòdul 2: Sistema CF-NOV. 10h
Identificació del sistema CF-NOV (Control físic no violent de les conductes incontrolables)
   •  Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis dactuació
   •  Gestió emocional
   •  Evasió de l'agressió
   •  Defensa i fugida
   •  Conducció de l'usuari
   •  Immobilització de l'usuari agitat
   •  Aixecar i mobilitzar un usuari en fase de refredament.
   •  Contenció mecànica

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

32

Comparteix