Educació inclusiva: TDA

Educacio Inclusiva Tda

Objectius generals

 Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

Objectius específics

 Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
 Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
 Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Contingut

10343

1. Conceptualització
1.1. Manifestacions clíniques
1.2. Subtipus: Predomini inatenció. Predomini hiperactivitat/impulsivitat. Combinat
1.3. Teories explicatives del TDAH
1.4. Etiologia
1.5. Prevalença
1.6. Gènere
1.7. Comorbilitat

2. Detecció i diagnòstic del TDAH
2.1. Signes d'alerta
2.2. El diagnòstic del TDAH
2.3. Manifestacions del TDAH a l'escola
2.4. El TDAH a l'adolescència

3. Abordatge multidisciplinar del TDAH
3.1. Alumne
3.2. Escola
3.3. Família
3.4. Algunes nocions sobre la medicació per al TDAH

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
Examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.
Pràctica Final: resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes. S’aprova l’examen amb un 5 sobre 10.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Valoració


Estudiants formats

220

Comparteix