Educació inclusiva centrada en la dislèxia

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Descriure elements que permetin als professionals el treball efectiu a l'aula, amb alumnes amb dislèxia.

Objectius específics

   •  Identificar el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, digrafia i disortografia.
   •  Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Contingut

10947

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la dislèxia
Identificació del concepte de dislèxia i diferenciar-lo de disortografia i disgrafia
   •  Bases neurològiques i processament psicolingüístic
   •  Processos de lectura/ Processos d'escriptura
Reconeixement de les característiques de l'alumnat amb dislèxia
   •  Diagnòstic mitjançant el reconeixement de les característiques que presenta el nen dislèxicia
   •  Perfil de dificultats
Disseny del procés d'avaluació
   •  Criteris diagnòstics
   •  Informe psicopedagògic

 Mòdul 2: La intervenció educativa amb infància amb dislèxia
Anàlisi sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics
   •  Mètodes d'ensenyament de la lectura
   •  Reconeixement de les noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.
Intervenció en la dislèxia, disortografia i disgrafia
   •  L'atenció precoç/ La intervenció segons el component afectat
   •  La intervenció específica segons diferents programes
   •  La intervenció a l'aula i fora de l'aula
   •  L'ús de recursos específics

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/aEstudiants formats

84

Comparteix

Cursos següents