Ciberbullying i la intervenció socioeducativa

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Explicar les característiques del bullying a l'entorn digital i desenvolupar elements d'intervenció per protegir i acompanyar les víctimes que el pateixen

Objectius específics

   •  Identificar el ciberassetjament i l'assetjament escolar
   •  Descriure el procés d'assetjament i ciberbullying
   •  Indicar quines accions podem dur a terme per prevenir el ciberbullying

Contingut

10940

 Mòdul 1: Ciberbullying i assetjament escolar. 5h
Definició de l'assetjament escolar i el ciberbullying
   •  Descriure què és el ciberbullying
   •  Detecció una situació d'assetjament
   •  Actuació dels pares i mares, les persones menors i les persones educadores davant d'un cas de bullying o ciberbullying
   •  El paper de la víctima, de la persona assetjadora i de les persones espectadores
   •  Aspectes legals, conseqüències per a l'assetjador i ajuda a les víctimes

 Mòdul 2: El procés d'assetjament i ciberbullying i les seves conseqüències. 5h
Anàlisi del procés d'assetjament i ciberbullying
   •  Fases de l'assetjament
   •  Tipologies de l'assetjament
   •  Tipus de conductes violentes: diferència entre agressivitat i violència

 Mòdul 3: La prevenció del Ciberbullying. 10h
Aplicació d'estratègies per evitar el ciberbullying
   •  Accions per evitar el ciberbullying
   •  Comunicació i família: aprendre a escoltar, generar autoestima i empatia a totes les etapes de la infància i l'adolescència
   •  Educació tecnològica
   •  Visualització de material audiovisual per tractar els casos d'assetjament escolar i ciberbullyingAvaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

64

Comparteix