Gamificació i gestió de recursos digitals

Metodologia Didactica

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxiller o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés

Objectius generals

Desenvolupar el concepte de ludificació com a recurs de l'aula per a l'activitat lúdica en el procés d'aprenentatge

Objectius específics

   •  Desenvolupar el concepte de ludificació com a recurs de l'aula per a l'activitat lúdica en el procés d'aprenentatge.

Contingut

11004

  Mòdul 1: Gamificació i gestió de recursos digitals. 60h
Coneixement i comprensió del concepte de gamificació i la importància de la seva utilització com a recurs a l'aula.
   •  Característiques dels jocs.
   •  Avantatges d'aplicar els jocs en contextos no lúdics.
   •  Conceptes relacionats: advergaming, game-based learning.
   •  Tipus de joc i la seva utilització per a treballar a l'aula.
Comprensió del valor del joc i l'activitat lúdica en el procés d'aprenentatge.
   •  Teories psicològiques de l'aprenentatge.
   •  Teories motivacionals de la conducta.
   •  Tipus d'usuaris segons la seva estructura de motivació.
Fonaments del disseny de jocs.
   •  Mecànics.
   •  Dinàmics.
   •  Estètics.
Ús d'eines per a la creació d'un sistema ludificat.
   •  Frameworks de treball.
   •  Utilitats.
Elaboració de programes de ludificació a l'aula.
Desenvolupament d'un Pla seqüencial per a implantar un programa de continguts utilitzant la ludificació.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

93

Comparteix

Cursos següents