Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia

Recursos Educatius Per Crear Continguts I Activitats Multimedia

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients
per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció
formativa.

Objectius generals

Aplicar els diferents recursos i eines per a la creació de continguts i activitats multimèdia.

Objectius específics

   •  Dissenyar continguts multimèdia i experimentar a partir dels diferents formats.
   •  Identificar els diversos recursos educatius existents per a la creació de contingut i activitats multimèdia, valorant-ne els avantatges i les implicacions.

Contingut

10949

 Mòdul 1: Disseny i formats de contingut multimèdia. 10h
Descripció del disseny i estructura de continguts multimèdia
   •  Factors previs al disseny del contingut multimèdia: organització de la informació, interactivitat, interfície i navegabilitat, usabilitat i accessibilitat, flexibilitat.
   •  Etapes del disseny del contingut de l'acció formativa.
   • Aspectes rellevants per considerar en la creació de continguts multimèdia.
Experimentació amb diversos formats de contingut multimèdia
   •  Text digital: Concepte, propietaris, tipologia i característiques, llenguatge, estructura i estil.
   •  Imatge digital: Concepte, format, imatges vectorials i bitmap. Característiques: píxel, resolució. Color: profunditat, formes. Programes per al tractament de la imatge.
   •  Àudio digital: Concepte, formats d'arxius d'àudios. Programes gratuïts i de pagament per al tractament de l'àudio. Audacity.
   •  Vídeo digital: Concepte, formats d'arxius de vídeo. Streaming. Programes gratuïts i de pagament per al tractament del vídeo. VLC
Media Player, Openshot.
   •  Presentacions multimèdia: Criteris de qualitat, elements multimèdia. Programes: LibreOffice Impres, Slideshare, Prezi, Powtoon.

 Mòdul 2: Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia. 10h
Localització d'eines per a la creació de continguts didàctics multimèdia interactius
   •  Característiques essencials de l'eina i les funcionalitats.
   •  Eines per a contingut visual (Infografies, logos i il·lustracions)
   •  Eines per a contingut audiovisual./ Eines de correcció gramatical i ortogràfica.
   •  Eines per a contingut d'àudio./ Eines de contingut interactiu.
Explicació d'altres recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia:
   •  Introducció i integració de Moodle.
   •  Eines en línia. Funcionalitats.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

També es poden utilitzar els següents instruments per mesurar els coneixements: fòrum. entregues de tasques, pràctiques, treballs que haurà de valorar el formador/a, i/o qüestionaris tipus test i altres tipus d’activitats interactives d’autoavaluació.

Estudiants formats

93

Comparteix

Cursos següents