Mètode globalitzat. Treball per projectes

Metodologia Didactica

Objectius generals

 Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
 Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
 Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
 Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
 Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

Contingut

8462

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Avaluació

Realització prova final avaluable: prova final tipus test de 10 preguntes de resposta única a partir de varies propostes, realitzada des de la plataforma online (avaluació final online de correcció síncrona).

Durant la part presencial, els alumnes crearan un projecte relacionat amb els temes treballats a l'aula.Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

149

Comparteix