Soldadura MIG-MAG

Ref: 85349
Construccions Metalliques I Soldadura

Inici: 30/09/24

Fi: 11/11/24

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 18:30 a 21:45 hores

85349

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els coneixements bàsics de l'equip de soldadura així com les diferències de l'equip i les graduacions

Objectius específics

   •  Identificar i fer servir els equips de soldadura, segons el material a soldar i la seva graduació.
   •  Identificar i aplicar els diferents tipus de soldadura segons les peces que cal soldar.
   •  Usar les proteccions de seguretat per a soldadura correctament.
   •  Aplicar les normes de seguretat segons els pictogrames i protocols de seguretat
   •  Gestionar la unió de metalls seguint el procés de soldadura

Contingut

85349

 Mòdul 1: Equips Mig/Mag. 10h
Identificació dels diferents tipus de soldadura utilitzats
   •  Tècniques de soldadura
   •  Funcions, característiques i ús dels equips
   •  Paràm

 Mòdul 2: Tipus de soldadura. 10h
Descripció dels diferents tipus de soldadura i procediment
   •  Testa
   •  Solape
   •  Taponament

 Mòdul 3: Equip de protecció individual  EPI. 10h
Utilització dels diferents EPIS de taller
   •  Careta de soldadura, automàtica o manual
   •  Guants de protecció anticremades
   •  Polaines
   •  Davantal

 Mòdul 4: Normes de seguretat i gestió de residus. 10h
Utilització i gestió de les normes de seguretat, salut laboral i de gestió de residus dels pictogrames
   •  Seguretat
   •  Informació
   •  Perill
   •  Obligació

 Mòdul 5: Procés de soldadura. 20h
Aplicació de les tècniques de soldadura més adequada segons la dificultat de la soldadura
   •  Vertical
   •  Horitzontal
   •  Sobre cap

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

233

Comparteix