Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

Construccions Metalliques I Soldadura

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i fer servir correctament els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer; complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció al medi ambient.

Objectius específics

 Preparar les màquines i els components emprats en les operacions de soldadura
 Adaptar cada tipus de soldadura a les necessitats de la peça.
 Adapteu l'equip segons el material a soldar
 Relacionar cada equip de protecció al moment més adequat i necessitats
 Realitzar cordons de soldadura amb equips d'arc voltaic i elèctrode revestit

Contingut

10955

Mòdul 1: Equips d'elèctrode revestit. 10h
   •  Descripció i ús de les dades tècniques de l'equip i dels seus components
 Cable de terra o neutre
 Cable porta elèctrode
 Porta elèctrode
 Cable per connectar a la presa de corrent
 Regulació d'amperatge
 Apagat i encès

Mòdul 2: Preparació de les peces a soldar. 10h
   •  Preparació de peces a soldadura segons les necessitats
 Xamflà
 Botó
 Solape
 Angle

Mòdul 3: Tipus de soldadura. 10h
   •  Interpretació de les dades tècniques segons el material a soldar i adaptar-ne la polaritat
 Directa
 Inversa

Mòdul 4: Equips de protecció personal emprats en soldadura. 10h
   •  Utilització dels diferents equips de protecció individual
 Guants
 Careta de soldadura
 Polaines
 Davantal
 Roba de treball

Mòdul 5: Soldadura amb elèctrode revestit. 20h
   •  Utilització de les diferents tècniques de soldadura, posició de l'elèctrode i posició de soldadura
 Vertical
 Horitzontal
 Sobre cap