Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i fer servir correctament els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer; complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció al medi ambient.

Objectius específics

   •  Preparar les màquines i els components emprats en les operacions de soldadura
   •  Adaptar cada tipus de soldadura a les necessitats de la peça.
   •  Adapteu l'equip segons el material a soldar
   •  Relacionar cada equip de protecció al moment més adequat i necessitats
   •  Realitzar cordons de soldadura amb equips d'arc voltaic i elèctrode revestit

Contingut

10955

 Mòdul 1: Equips d'elèctrode revestit. 10h
Descripció i ús de les dades tècniques de l'equip i dels seus components
   •  Cable de terra o neutre
   •  Cable porta elèctrode
   •  Porta elèctrode
   •  Cable per connectar a la presa de corrent
   •  Regulació d'amperatge
   •  Apagat i encès

 Mòdul 2: Preparació de les peces a soldar. 10h
Preparació de peces a soldadura segons les necessitats
   •  Xamflà
   •  Botó
   •  Solape
   •  Angle

 Mòdul 3: Tipus de soldadura. 10h
Interpretació de les dades tècniques segons el material a soldar i adaptar-ne la polaritat
   •  Directa
   •  Inversa

 Mòdul 4: Equips de protecció personal emprats en soldadura. 10h
Utilització dels diferents equips de protecció individual
   •  Guants
   •  Careta de soldadura
   •  Polaines
   •  Davantal
   •  Roba de treball

 Mòdul 5: Soldadura amb elèctrode revestit. 20h
Utilització de les diferents tècniques de soldadura, posició de l'elèctrode i posició de soldadura
   •  Vertical
   •  Horitzontal
   •  Sobre cap

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

174

Comparteix

Cursos següents