Soldadura MIG-MAG

Construccions Metalliques I Soldadura

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els coneixements bàsics de l'equip de soldadura així com les diferències de l'equip i les graduacions

Objectius específics

   •  Identificar i fer servir els equips de soldadura, segons el material a soldar i la seva graduació.
   •  Identificar i aplicar els diferents tipus de soldadura segons les peces que cal soldar.
   •  Usar les proteccions de seguretat per a soldadura correctament.
   •  Aplicar les normes de seguretat segons els pictogrames i protocols de seguretat
   •  Gestionar la unió de metalls seguint el procés de soldadura

Contingut

10990

 Mòdul 1: Equips Mig/Mag. 10h
Identificació dels diferents tipus de soldadura utilitzats
   •  Tècniques de soldadura
   •  Funcions, característiques i ús dels equips
   •  Paràm

 Mòdul 2: Tipus de soldadura. 10h
Descripció dels diferents tipus de soldadura i procediment
   •  Testa
   •  Solape
   •  Taponament

 Mòdul 3: Equip de protecció individual  EPI. 10h
Utilització dels diferents EPIS de taller
   •  Careta de soldadura, automàtica o manual
   •  Guants de protecció anticremades
   •  Polaines
   •  Davantal

 Mòdul 4: Normes de seguretat i gestió de residus. 10h
Utilització i gestió de les normes de seguretat, salut laboral i de gestió de residus dels pictogrames
   •  Seguretat
   •  Informació
   •  Perill
   •  Obligació

 Mòdul 5: Procés de soldadura. 20h
Aplicació de les tècniques de soldadura més adequada segons la dificultat de la soldadura
   •  Vertical
   •  Horitzontal
   •  Sobre cap

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics