Soldadura: MIG-MAG

Construccions Metalliques I Soldadura

Objectius generals

-Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag, aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions
internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en el treball.

Objectius específics

-Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elèctrodes consumibles
MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)
 Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
 Soldar amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
 Verificar les soldadures MIG/MAG

Continguts

4921

1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible
(mig/mag) manual o automatitzada
2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada
3. Verificació de les soldadures
4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric amb elèctrode
5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Elaborar una peça mitjançant soldadura.

Valoració


Estudiants formats

200

Compartir