Soldadura TIG

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar la soldadura TIG

Objectius específics

   •  Usar màquines i components emprades en les operacions de soldadura amb l'arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG)
   •  Aplicar la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG)
   •  Identificar els errors de la soldadura segons les irregularitats del material
   •  Aplicar el manteniment de l'equip i els accessoris de la soldadura TIG
   •  Analitzar la documentació tècnica de l'equip per prevenir accidents laborals

Contingut

10993

 Mòdul 1 Màquines i accessoris 10h
Identificació de components
   •  Generador de corrent
   •  Bufador porta elèctrode de tungstè amb feix de cables
   •  Vareta de material d'aportació
   •  Bombona de gas amb circuit de pressió
   •  Pinça amb cable de massa

 Mòdul 2 Soldadura 20 hores
Aplicació de la soldadura segons els diferents materials a soldar
   •  Planxa
   •  Tubular

 Mòdul 3 Verificació de la soldadura 10h
Descripció dels possibles errors de la soldadura
   •  Oli, pintura o silicons
   •  Longitud d'arc inadequada
   •  Excessiva humitat a l'elèctrode

 Mòdul 4 Manteniments d'equips TIG 10h
Aplicació del procés de reparació i manteniment de les màquines TIG
   •  Manòmetre
   •  Torxa
   •  Mànegues elèctriques i de gas
   •  Bombona
   •  Transformador

 Mòdul 5 Prevenció de Riscos Laborals 10h
Identificació de la fitxa de seguretat de l'equip per utilitzar EPIS
   •  Contactes elèctrics
   •  Cremada
   •  Inhalació de vapors tòxics
   •  Irritació

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

216

Comparteix