Soldadura: TIG

Construccions Metalliques I Soldadura

Objectius generals

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal d’executar els processos de fabricació,
muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.

Objectius específics

-Analitzar la documentació tècnica (plànols, esquemes, procediment de soldadura, etc.)
-Identificar els materials emprats en les soldadures, analitzant la seva composició i comportament.
-Analitzar els processos de soldadura identificant les seqüències, necessitats dels materials, equipaments i mitjà auxiliars.
-Conèixer el procés de preparació i manteniment de les màquines.
-Realitzar els processos de soldadura per fricció, electrogas, electroescoria, automàtica programable, robotitzada, làser, plasma.
Fonaments. Tècnica operatòria.
-Realitzar el procés de soldadura TIG.

Continguts

6361

1. Preparació de màquines i components utilitzats en les operacions de soldadura amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).
2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).
3. Verificació de les soldadures.
4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).
5. Prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:

Elaborar una peça mitjançant soldadura

Valoració


Estudiants formats

113

Compartir