Disseny i mecanització 2D amb MASTERCAM 2D

Mecanica

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar el disseny 2D i la mecanització 2D en processos de mecanitzat CNC, així com incorporar conceptes
vinculats a l'economia circular

Objectius específics

 Manejar correctament un programa de disseny 2D.
 Aplicar la importació, el retoc o la creació de models simples de superfície i analitzar els seus elements, així com incorporar conceptes vinculats a l'economia circular.

Contingut

10901

Mòdul 1: Contextualització del disseny 2D. 15h
   •  Construcció en el disseny 2D i en les funcions associades.
 Funcions de creació.
 Funcions de simulació.
 Funcions de mecanitzat.

Mòdul 2: Els models simples de superfície. 25h
   •  Aplicació de la importació, els retocs o la creació de models simples de superfície i identificació dels seus elements
 Control de mesures
 Modelatge híbrid (sòlid i superfícies)
 Dibuixos 2D i plànols
 Assemblatge.
 Mecanitzat 2D.
 Plantilles.
 Verificació i simulacions.
 Postprocessament.