Disseny i mecanització 2D amb MASTERCAM 2D

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar el disseny 2D i la mecanització 2D en processos de mecanitzat CNC, així com incorporar conceptes vinculats a l'economia circular

Objectius específics

   •  Manejar correctament un programa de disseny 2D.
   •  Aplicar la importació, el retoc o la creació de models simples de superfície i analitzar els seus elements, així com incorporar conceptes vinculats a l'economia circular.

Contingut

10901

 Mòdul 1: Contextualització del disseny 2D. 15h
Construcció en el disseny 2D i en les funcions associades.
   •  Funcions de creació.
   •  Funcions de simulació.
   •  Funcions de mecanitzat.

 Mòdul 2: Els models simples de superfície. 25h
Aplicació de la importació, els retocs o la creació de models simples de superfície i identificació dels seus elements
   •  Control de mesures
   •  Modelatge híbrid (sòlid i superfícies)
   •  Dibuixos 2D i plànols
   •  Assemblatge.
   •  Mecanitzat 2D.
   •  Plantilles.
   •  Verificació i simulacions.
   •  Postprocessament.

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Estudiants formats

83

Comparteix