FMEH0109_MF0089_Processos per arrencament de ferritja

Ref: 85544
Mecanica

Inici: 27/05/2024

Fi: 20/06/2024

100h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

85544

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Processos per arrencament de ferritja MF0089_2 del certificat de professionalitat FMEH0109 Mecanitzat per arrencament de ferritja

-Determinar els processos per arrencament de ferritja

Objectius específics

 Identificar i caracteritzar la informació tècnica relativa al producte que es va a mecanitzar, determinant el material de, dimensions de partida, fases de mecanitzat, les màquines i mitjans necessaris.
 Descriure el procés de mecanitzat, ordenant les operacions segons la seqüència productiva, relacionant cada operació amb les màquines, els mitjans de producció, estris de control i verificació, paràmetres i especificacions.
 Analitzar els paràmetres i especificacions de les eines i generar fulls de processos de mecanitzat.
 Analitzar els criteris que influeixen en els temps i costos de les operacions de mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Determinar el cost d’una operació de mecanitzat per arrencada de ferritja amb arranjament al preu dels factors que intervenen a la mateixa, calculant el temps necessari per realitzar-la.

Contingut

85544

UF1 Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrancament de ferritja

1. Interpretació de plànols per a la mecanització.
- Representació espacial i sistemes de representació.
- Mètodes de representació: simbologia, acotació i retolació.
- Dimensionals toleràncies geomètriques Y.
- Vistes, talls i seccions: Detalls i trencaments.
- Croquisació de peces i esquemes: utilització d'elements bàsics de mesura (peu de rei, palmer, ...). Elaboració de plànols a mà alçada.
- Interpretació de catàlegs i ofertes comercials
2. Les eines per l'arrencada de ferritja
- Funcions, diferents formes i geometries de tall.
- Composició i recobriments d'eines: elements, components i estructures de les eines.
- Elecció d'eines.
- Adequació de paràmetres: velocitat de tall. avanç
- Profunditat de passada
- Desgast i vida de l'eina: optimització de les eines.
- Estudi del fenomen de la formació de ferritja: paràmetres que el defineixen. defectes de la formació de ferritja.
3. Utillatges i elements auxiliars per a la fabricació de la mecanització per arrencada de ferritja
- Alimentadors de peces.
- Descripció de estris de subjecció: sistemes de subjeccions. sistemes de suport.
- Descripció de estris de centrat: sistemes de centrat automàtic. centratges manuals.
- Útils de verificació: sistemes de verificació del paral   • lelisme, de la planícia i dels angles d'una peça.
4. Tecnologia de la mecanització per arrencada de ferritja
- Processos de fabricació i de control metrològic.
- Formes i qualitats que s'obtenen amb les màquines per arrencada de ferritja: geometries de mecanitzat.
- Acabats superficials.
- Descripció de les operacions de mecanitzat: operacions manuals.
- Escairar, refrentar, cilindrar, puntejar, trepar, mandrinar, mandrinar, roscar.
- Operacions amb ajuda de la programació de CNC.
- Cicles fixos, subprogrames, Compensació d'eines, paramètriques.
- Operacions de mecanitzat Especials.

UF 2 Càlcul de costos en processos de mecanització per arrancadat de ferritja
1. Anàlisi de temps i costos en operacions de mecanitzat.
- Anàlisi de temps, conceptes generals.
- Classes de costos: fixos. variables.
- Mitjans.
- Establiments de costos: cost de materials. cost de mà d'obra. cost d'eines. costos indirectes.
- Estimacions de temps, sistemes de temps predeterminats.
- Interpretació del full de processos i optimització de temps i costos.
- Descomposició dels cicles de treball en elements, cronometratge.
- Sistemes per reduir temps i costos.
2. Elaboració de costos de mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Càlcul de paràmetres de tall en les diferents màquines eines.
- Càlcul de costos de mecanitzat: càlcul de temps de fabricació.
- Temps de tall de les diferents operacions de mecanitzat.
- Temps de preparació.
- Temps d'operacions manuals.
- Imprevistos temps.
- Preparació d'una oferta de mecanitzat: estimació del termini de lliurament.
- Documentació comercial.
- Preu d'oferta.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.