FMEH0109_MF0091_Mecanitzat per arrancada de ferritja

Fmeh0109 Mf0091 Mecanitzat Per Arrancada De Ferritja

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Mecanitzat per arrencada de ferritja MF0091_2 del certificat de professionalitat FMEH0109 Mecanitzat per arrencament de ferritja

Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja.

Objectius específics

- Analitzar la documentació tècnica subministrada per a la mecanització correcta del producte segons els criteris de qualitat establerts.
- Construir i afilar eines per a mecanitzats especials utilitzant màquines i elements
- auxiliars.
- Muntar la peça que s'ha de mecanitzar en l'estri més adequat regulant les pressions d'amarratge en funció del tipus de material i la forma.
- Mecanitzar per arrencada de ferritja mitjançant les màquines eina i d'acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
- Obtenir en la peça mecanitzada les característiques (geomètriques i dimensionals) establertes a la fitxa de treball
- Establir el manteniment de la màquina, i determinar-ne les normes generals d'ús, a partir de l'informe de manteniment preventiu
- Comprovar que les variables tecnològiques del programa es corresponen amb l'ordre de fabricació d'un procés de mecanitzat.
- Mecanitzar i optimitzar el programa CNC efectuant els mecanitzats de primeres peces (sempre que sigui possible en funció del nombre de peces que s'han de mecanitzar), comprovant les especificacions del pla de la peça i corregint, si s'escau, els errors detectats.
- Comparar el resultat obtingut amb el pla de la peça que s'ha de mecanitzar i modificar al programa les possibles causes.
- Controlar la marxa del mecanitzat en processos automàtics i comprovar el funcionament correcte dels elements que intervenen en la producció, així com el compliment dels temps i els terminis de lliurament.
- Redactar informes i registres de producció amb els resultats de les comprovacions dutes a terme en l'entorn real de treball.
- Identificar que la matèria primera reuneix les condicions físiques i dimensionals requerides a la documentació tècnica de la peça, el pla i el full de procés.
- Identificar els instruments de mesura i comparació descrits al full de procés per a cadascuna de les operacions de mecanitzat.
- Utilitzar els diferents aparells de verificació seguint les tècniques d'ús correctes que garanteixin la fiabilitat de la presa de dades.
- Establir procediments per controlar i mantenir els processos de mesura sota control estadístic, incloent-hi l'equip, els procediments i les habilitats de l'operador.
- Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal   • lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
- Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja.

Contingut

8701

UF0881  Procés de mecanització per arrencada de ferritja
1. Interpretació de la documentació tècnica per al mecanitzat.
- Plans:
   •  Toleràncies geomètriques, simbologia i interpretació.
   •  Càlcul dels valors de tolerància per eixos i forats.
   •  Catàlegs comercials d'eines:
   •  Consultes de condicions de treball.
   •  Formes i aplicacions per a les diferents operacions.
   •  Processos de mecanitzat:
   •  Simbologia i interpretació.
2. Selecció de la matèria primera per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Característiques mecàniques.
- Per les aplicacions.
- Presentació comercial dels materials:
- Productes semiacabats.
- Productes acabats (xapa, pla ample i bigues de perfil).
- Productes d'acer laminat de qualitat especial.
- Tubs sense costures per a treballs a pressió.
- Amb costura soldada.
- Perfils conformats en fred.
- Material en preforma fos.
- Matèria primera forjada.
3. Màquines eina per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Torn:
   •  Tipus de torn.
   •  Aplicacions i operacions principals de mecanitzat:
   •  Cilindratge, mandrinatge, escairament, foradament, estriatge, trossejament i roscatge.
   •  Disposició d'engranatges a la caixa Norton, lira o caixa d'avanços.
   •  Fresadora:
   •  Tipus de fresadora.
   •  Operacions principals.
   •  Trepant.
   •  Brotxadora.
   •  Puntejadora.
4. Accessoris auxiliars de les màquines eina per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Sistemes de fixació de peces:
- Per mitjà de mordasses mecàniques, hidràuliques i pneumàtiques.
- Sobre la taula mitjançant brides o caragols.
- Muntatge de brides.
- Plat magnètic.
- Plat de grapes.
- Entre punts.
- Sistemes de fixació d'eines:
- Distinció segons el tipus de màquina.
- Elecció del sistema de centratge:
- Centradors mecànics, lluminosos, digitals, làser, etc.
- Dispositius de les màquines eina:
- De comandament o maniobra.
- De transmissió o mecanisme.
- De regulació.
5. Esmolat i adaptació d'eines per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Tipus de màquines:
   •  Esmoladora.
   •  Rectificadora plana.
   •  Rectificadora cilíndrica.
   •  Mola.
   •  Tècniques d'esmolat.
   •  Elecció de pedres d'esmolar.
   •  Angles d'eines.
6. Manteniment de màquines (greixatge i nivells).
- Objectiu de la lubricació.
- Classificació dels productes lubricants:
- Estat.
- Origen.
- Obtenció.
- Normes bàsiques per al greixatge.
- Sistemes de greixatge:
- Ús de greixadors.
- Anell i càmera de greix.
- Bany d'oli.
- Bomba.
- Altres sistemes de greixatge.

UF0882  Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per arrancada de ferritja
1. Funcions bàsiques de programació amb CNC.
- Estructura d'un programa CNC.
- Identificació de les funcions relacionades amb les condicions tecnològiques.
- Interpolacions circulars en avanç programat i màxim de màquina.
- Interpolacions circulars sentit horari i antihorari.
- Significació de les funcions M.
- Genèriques.
- Fabricant.
2. Ús d'ordinadors en el nivell d'usuari.
- Entorn Windows i MSDOS.
- Gestió de carpetes o directoris.
- Reenumeració de fitxers.
- Còpia de fitxers a unitats extraïbles.
- Configuració de programes de comunicació.
- Execució de programes de transmissió.
3. Modes d'operació en màquines CNC.
- Manual:
   •  Desplaçament en continu.
   •  Desplaçament en incrementals.
   •  Volant electrònic.
- MDI.
- Editor:
   •  Edició normal de programa.
   •  Edició amb programació assistida.
   •  Edició amb playback.
   •  Edició amb Teach-in.
- Simulació gràfica.
- Automàtic:
   •  Execució en buit.
   •  Bloc a bloc.
   •  Contínua.
- Comunicació:
   •  Entrada de dades.
   •  Sortida de dades.
   •  DNC.
4. Introducció i modificació de programes de CNC.
- Accés a pantalles.
- Modificació de dades en programes:
   •  Tecles d'edició (inserir, esborrar i alterar).
- Taula d'orígens.
- Taula de correctors.
- Funcions específiques de la botonera i les tecles de la placa de comandaments.
5. Mesures correctores en la detecció d'errors.
- Anàlisi de les causes que produeixen l'error.
- Errors dimensionals:
   •  Correctors d'eina.
   •  Desgast d'eina.
   •  Posició de zero peça.
   •  Posicionament mecànic dels diferents components de màquina (cons portafreses, VDI, etc.).
- Geomètrics:
   •  Modificació del procés.
   •  Defectes de màquina.
- Qualitat superficial:
   •  Condicions de mecanitzat.
   •  Limitacions de capçal.
   •  Vibracions per subjecció incorrecta.
- Deformació:
   •  Pressions d'embridatge.
   •  Muntatge incorrecte.
6. Registres i informes.
- Creació d'un registre d'incidències.
- Emplenament de parts d'avaries.
- Elaboració d'informes de gestió d'incidències.


UF0883  Verificació del producte mecanitzat per arrancament de ferritja
1. Metrologia.
- Concepte de mesura.
- Sistemes d'unitats:
   •  Mides lineals i angulars.
   •  Mesures especials.
   •  Rosques, engranatges.
- Procediments de mesura i verificació.
- Tècniques de mesurar:
   •  Dimensionals.
   •  Trigonomètriques.
   •  Formes geomètriques.
- Estris de mesura i comparació del producte mecanitzat.
- Estris de mesura directa:
   •  Peu de rei. Tipus, funcionament i maneig.
   •  Micròmetre d'exteriors o interiors. Tipus, funcionament i maneig.
   •  Normes de manteniment i conservació.
- Instruments de comparació:
   •  D'ampliació mecànica.
   •  Pneumàtica, hidràulica, elèctrica, electrònica i òptica.
   •  Normes d'ús i conservació.
- Instruments de verificació:
   •  Verificació de plenitud, paral   • lelisme i magnituds lineals.
   •  Galgues.
2. Tècniques de verificació del producte mecanitzat.
- Signes de mecanitzat i acabat superficial.
- Tècniques de mesura, plenitud, angularitat, comparadors, rugosímetre, màquines de mesurar, projector de perfils, etc.
- Acabat superficial, paràmetres de rugositat mitjana i màxima.
- Duròmetre: escales de duresa aplicades en funció dels materials.
- Verificació de dureses amb duròmetres, interpretació de les escales.
- Comprovació de la rugositat de peces de mida, forma i grau d'acabat diferent amb el rugosímetre.
- Errors de mesura i control de verificació.
- Exactitud.
- Precisió i apreciació.
- Classificació dels errors.
- Relatiu als instruments de mesura. Calibratge, estat de conservació, ús inadequat.
- Per raó del verificador. Lectura falsa per error de paral   • lelisme o pressió de contacte incorrecta.
- Com a conseqüència d'errors geomètrics de la peça.
- Condicions ambientals de temperatura, humitat, etc.
- Anàlisi dels errors i de les causes.
- Periodicitat en la presa de mesures.
3. Control de qualitat del producte mecanitzat.
- Pautes de control.
- Processos estadístics i generació d'informes.
- Conceptes bàsics:
   •  Mesures centrals o de posició.
   •  Mesures de dispersió.
   •  Recorregut.
   •  Desviació mitjana.
   •  Variància.
- Representació gràfica:
   •  Diagrama de barres.
   •  Diagrama de sectors.
   •  Criteris d'interpretació de gràfics de control.
   •  Informes i pautes de verificació, aspectes que cal considerar per a la seva realització i presentació.
- Defectes de qualitat típics que presenten les peces mecanitzades i causes possibles d'aquests defectes.

UF0877  Prevenció de riscos laborals i medioambientals en el mecanitzat per arrancament de ferritja
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina.
- Feina i salut.
- Riscos professionals.
- Factors de risc.
- Conseqüències i danys derivats de la feina:
   •  Accident laboral.
   •  Malaltia professional.
   •  Altres patologies derivades del treball.
   •  Repercussions econòmiques i de funcionament.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals:
   •  La llei de prevenció de riscos laborals.
   •  El reglament dels serveis de prevenció.
   •  Abast i fonaments jurídics.
   •  Directives sobre seguretat i salut a la feina.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina:
   •  Organismes nacionals.
   •  Organismes de caràcter autonòmic.
2. Riscos generals i prevenció. Actuació en emergències i evacuació.
- Riscos en el maneig d'eines i equips.
- Riscos en la manipulació de sistemes i instal   • lacions.
- Riscos en l'emmagatzematge i el transport de càrregues.
- Riscos associats al mitjà de treball:
   •  Exposició a agents físics, químics o biològics.
   •  El foc.
- Riscos derivats de la càrrega de treball:
   •  La fatiga física.
   •  La fatiga mental.
   •  La insatisfacció laboral.
- La protecció de la seguretat i salut dels treballadors:
   •  La protecció col   • lectiva.
   •  La protecció individual.
- Tipus d'accidents.
- Avaluació primària de l'accidentat.
- Primers auxilis.
- Socorrisme.
- Situacions d'emergència.
- Plans d'emergència i evacuació.
- Informació de suport per a l'actuació d'emergències.
3. Prevenció de riscos específics en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Riscos de manipulació i emmagatzematge.
- Identificar els riscos de les instal   • lacions:
   •  Caigudes.
   •  Projecció de partícules.
- Elements de seguretat en les màquines.
- Contactes amb substàncies corrosives.
- Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis.
- Equips de protecció col   • lectiva (els requerits segons el mecanitzat per arrencada de erritja).
- Equips de protecció individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, ulleres, casc, davantal).

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Estudiants formats

90

Comparteix