Mecanització amb màquina eina convencional

Mecanitzacio Amb Maquina Eina Convencional

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Usar tècniques manuals i amb màquina auxiliar en un taller mecànic, incorporant de manera transversal els conceptes vinculats a l'economia circular.

Objectius específics

   •  Usar la maquinària de taller identificant-ne el funcionament.
   •  Aplicar les tècniques de mesurament i traçat a la fabricació i mecanització de peces.
   •  Classificar el material que cal mecanitzar i les seves propietats.
   •  Utilitzar les proteccions de seguretat més adequades segons la feina.
   •  Definir l'economia circular a les tasques diàries del taller.

Contingut

10952

 Mòdul 1: Tecnologia bàsica del taller. 20h
Utilització de les diferents ferramentes convencionals de taller.
   •  Trepant manual i de columna
   •  Radial
   •  Serra circular
   •  Serra de mà

 Mòdul 2: Disseny gràfic i traçat. 20h
Utilització d'eines de mesurament i traçat
   •  Cinta mètrica
   •  Peu de rei
   •  Punta de traçar
   •  Regla de traçat
   •  Compàs

 Mòdul 3: Materials i propietats. 10h
Identificació de cada material i el seu comportament:
   •  Ferro convencional
   •  Aliatge de metall
   •  Alumini
   •  Galvanitzat

 Mòdul 4: Equip de protecció individual. 5h
Utilització dels diferents EPIS de seguretat.
   •  Ulleres de protecció ocular
   •  Guants
   •  Botes
   •  Roba de seguretat
   •  Genolleres

 Mòdul 5: Mòdul transversal d'economia circular. 5h
Definició de l'economia circular
   •  Model
   •  Reutilització i reducció de residus al taller

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Estudiants formats

31

Comparteix