Mecanització amb màquina eina convencional

Mecanitzacio Amb Maquina Eina Convencional

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Usar tècniques manuals i amb màquina auxiliar en un taller mecànic, incorporant de manera transversal els conceptes vinculats a l'economia circular.

Objectius específics

 Usar la maquinària de taller identificant-ne el funcionament.
 Aplicar les tècniques de mesurament i traçat a la fabricació i mecanització de peces.
 Classificar el material que cal mecanitzar i les seves propietats.
 Utilitzar les proteccions de seguretat més adequades segons la feina.
 Definir l'economia circular a les tasques diàries del taller.

Contingut

10952

Mòdul 1: Tecnologia bàsica del taller. 20h
   •  Utilització de les diferents ferramentes convencionals de taller.
 Trepant manual i de columna
 Radial
 Serra circular
 Serra de mà

Mòdul 2: Disseny gràfic i traçat. 20h
   •  Utilització d'eines de mesurament i traçat
 Cinta mètrica
 Peu de rei
 Punta de traçar
 Regla de traçat
 Compàs

Mòdul 3: Materials i propietats. 10h
   •  Identificació de cada material i el seu comportament:
 Ferro convencional
 Aliatge de metall
 Alumini
 Galvanitzat

Mòdul 4: Equip de protecció individual. 5h
   •  Utilització dels diferents EPIS de seguretat.
 Ulleres de protecció ocular
 Guants
-Botes
 Roba de seguretat
 Genolleres

Mòdul 5: Mòdul transversal d'economia circular. 5h
   •  Definició de l'economia circular
 Model
 Reutilització i reducció de residus al taller