Com parlar en públic

Com Parlar En Public

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

 Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
 Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
 Identificar les característiques dels actes comunicatives.

Contingut

1062

1. Estructura i elaboració del discurs.
1.1. Fases de l'elaboració.
1.2. Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guio, durada.
1.3. La regla de les 6W.
1.4. Alimentació positiva.
1.5. Els “tempus“ rellevants del discurs.
1.6. Materials de suport. Quan i com utilitzar-los.

2. Parlar en públic. Com vèncer la por.
2.1. Gestió de l’estrès.
2.2. Superació de la por escènica.
2.3. Tècniques d’improvisació.
2.4. Entrenament per respirar i parlar. Les pauses.

3. Importància i característiques de la comunicació.
3.1. Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges.
3.2. Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives.
3.3. Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori.
3.4. Orientacions per argumentar amb facilitat.
3.5. Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius. La figura del moderador, tertulià,…

4. La comunicació no verbal.
4.1. Expressió corporal.
4.2. Comunicació gestual.
4.3. Atenció visual i naturalitat.
4.4. Sintonitzar amb el públic.

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

633

Comparteix