Resolució de conflictes

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics

   •  Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
   •  Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
   •  Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Contingut

11021

 Mòdul 1 Definició del conflicte i classificació dels elements.10h
Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995):
   •  Segons la pluralitat de persones implicades.
   •  Segons les parts que s'hi oposen.
   •  Segons la naturalesa.
   •  Segons la percepció.
   •  Segons la intensitat.
Exposició dels elements de conflicte:
   •  Persona, procés i problema.
Anàlisi d'una dinàmica de situació de conflicte:
   •  Exposició del Triangle de la Violència (Galtung, 2003)
   •  Exemples pràctics de conflicte.

 Mòdul 2 Tècniques de comunicació i gestió emocional. 10h
Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories:
   •  La font
   •  El missatge: verbal o no verbal
   •  El canal o via
   •  El receptor/a del missatge
Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos:
   •  Tècniques de la comunicació assertiva i els seus objectius
   •  Escolta activa
   •  L'empatia
   •  Comunicació intercultural
   •  Comunicació no verbal
Exposició de ferramentes per a la gestió emocional:
   •  Definició de les emocions: negatives, positives, ambigües, socials i estètiques (R. Bisquerra).
   •  Eines d'intel·ligència emocional (D. Goleman)

 Mòdul 3 Eines aplicables a la gestió del conflicte 10.h
Classificació dels elements per a una negociació eficaç:
   •  Fases: Preparació, Objectius, Solucions, Concessions
Tècniques de resolució de conflicte:
   •  Negociació
   •  Conciliació
   •  Mediació
   •  Arbitratge
   •  Judici
Anàlisi d'exemples pràctics:
   •  Conflictes en àmbits educatius , laborals i socials

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

1193

Comparteix