Eines per a la gestió de les emocions

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Definir eines de gestió emocional i organització per millorar la qualitat de vida

Objectius específics

   •  Definir conceptes claus en relació amb la intel·ligència emocional, els seus objectius i impacte a la vida quotidiana.
   •  Descriure conceptes clau per aconseguir objectius en l'organització i la direcció de la vida pròpia.
   •  Enumerar eines de gestió emocional i organització per a la presa de decisions i assolir els objectius de la vida en diversos àmbits.

Contingut

11039

 Mòdul 1: Intel·ligència emocional. 10h
Definició de conceptes clau
   •  La intel·ligència emocional segons D. Goleman
   •  Descripció d'emocions bàsiques
Observació de l'impacte de les emocions
   •  Objectius de l'anàlisi emocional
   •  Autoconeixement emocional i la consciència d'un mateix
   •  La importància de l'autoestima
Aplicació de la intel·ligència emocional en diferents àmbits
   •  Laboral
   •  Familiar
   •  Relacional-emocional

 Mòdul 2: Presa de decisions. 10h
Identificació de les creences, valors i hàbits
   •  Exploració de creences: limitants i potenciadores
   •  Definició de la zona de confort
   •  Pensament sistèmic
   •  Percepcions distorsionades de la realitat

 Mòdul 3: Planificació i estratègies personals. 10h
Definició destratègies i eines
   •  Roda de la vida
   •  Mapes mentals
   •  Definició i organització de metes i objectius
   •  Tècniques de gestió de planificació d'activitats per a l'abast de fites
   •  Tècniques de gestió del temps
Anàlisi de casos pràctics
   •  Aplicabilitat a la vida personal
   •  Aplicabilitat a la vida laboral

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Estudiants formats

59

Comparteix