Lideratge d’equips

Lideratge Dequips

Objectius generals

 Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
 Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
 Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

Objectius específics

 Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
 Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
 Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
 Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips
 Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes

Contingut

5405

1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres.
1.1. Lideratge. El paper del líder
1.2. Estils de lideratge
1.3. Habilitats socials i competències del líder
1.4. Gestió del lideratge. La presa de decisions
1.5. Autocontrol emocional i motivació d'equips
1.6. Coaching com a estil de lideratge
1.7. Lideratge 2.0
2. Objectius previs per a un líder.
2.1. Definició dels objectius personals.
2.2. Definició dels objectius de l'equip.
3. Automotivació per motivar.
3.1. Ser positiu.
3.2. Ser objectiu.
3.3. Estimar-se a un mateix.
3.4. Assumir els problemes.
3.5. No exigir-se al màxim.
3.6. Posar-se metes assolibles.
3.7. No tenir por al fracàs.
3.8. Acceptar-se físicament.
3.9. No deixar les coses per demà.
3.10. Donar importància a les petites coses de la vida.
3.11. Cerca suport.
4. Lideratge en l'empresa.
4.1. Carisme
4.2. Organitzatiu
4.3. Comunicador
4.4. Entusiasta
4.5. Resolutiu
4.6. Disciplina
4.7. Creatiu
4.8. Negociador
4.9. Honest
5. Resolució de conflictes en l'empresa.
5.1. Els inevitables conflictes.
5.2. Fonts de conflicte.
5.3. Prevenció, anàlisi i solució.
5.4. Negociació i mediació.

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

565

Comparteix