Tècniques per parlar en públic

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les tècniques per parlar en públic i fer presentacions de qualsevol estil i davant de qualsevol tipus d'audiència amb una estructura clara del missatge.

Objectius específics

   •  Formular tècniques per parlar en públic basant-se en el nostre autoconeixement i les habilitats de comunicació.
   •  Identificar les característiques i les expectatives del públic per adaptar el missatge i elaborar una intervenció amb èxit

Contingut

11027

 Mòdul 1: Preparació per parlar en públic. 10h
Definició de la nostra capacitat de comunicació.
   •  Domini de la por escènica.
   •  Aplicació de les habilitats dun orador.
   •  Identificació de les pautes que ajuden a relaxar-se abans d'un discurs.
   •  Adequació de la imatge que volem transmetre amb la imatge que perceben els altres.
   •  Utilització de tècniques de respiració.
Enumeració de les característiques de la comunicació.
   •  Aplicació de la comunicació no verbal (gestos, parallenguatge i proxèmia).
   •  Maneig d'una comunicació oral clara i entenedora per al públic.
   •  Dominació de la veu per crear interès i facilitar la comunicació.

 Mòdul 2: Estructura i elaboració del discurs. 10h
Planificació de l'estructuració i l'elaboració d'un discurs.
   •  Adequació de la comunicació al context en què es realitza la intervenció.
   •  Organització i preparació d'idees.
   •  Utilització de tècniques de presentació.
Anàlisi dels aspectes clau d'una intervenció amb èxit davant dels mitjans
   •  Identificació de conductes específiques que es manifesten en situacions d'interacció social
   •  Formulació de preguntes que enforteixin el debat
   •  Facilitació de comportaments de compromís i col·laboració

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

648

Comparteix

Cursos següents