Principis bàsics de la intel·ligència emocional

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Interpretar la intel·ligència emocional per aplicar-la de manera transversal en diferents contextos

Objectius específics

   •  Interpretar els conceptes claus i diferenciar les diferents teories.
   •  Identificar les diferents emocions i la seva funcionalitat per gestionar-les de manera eficient, millorant el clima i la comunicació laboral, fomentant les relacions sanes.
   •  Utilitzar diferents eines per a la gestió de les emocions i aplicar depenent dels diferents contextos.

Contingut

11044

 Mòdul 1: Principis bàsics de la intel·ligència emocional. 10h
Explicació de les claus essencials de la intel·ligència emocional
   •  Adquisició d'autoconsciència emocional
   •  Presa de consciència per a l'autoregulació
   •  Gestió per a l'automotivació
   •  Utilització de les habilitats socials: empatia, escolta activa i assertivitat
Definició de l'origen i les teories
   •  Intel·ligències múltiples de Gardner
   •  Intel·ligència emocional de Goleman

 Mòdul 2: Identificació i gestió de les emocions. 10h
Identificació de les emocions
   •  Coneixement de les emocions bàsiques
   •  Maneig de l'acceptació
   •  Domini de la resiliència
   •  Aplicació del perdó
   •  Formulació de la gratitud
Gestió emocional i salut
   •  Definició d'ecologia emocional
   •  Millora del clima i la comunicació laboral
   •  Construcció de relacions interpersonals saludables

 Mòdul 3: Aplicació d'eines per a una bona gestió emocional. 10h
Aplicació d'eines
   •  Lideratge i l'efecte Pigmalió
   •  Disseny de la roda de la vida
   •  Diferenciació entre tinc vs trio
   •  Transformació de creences limitants
   •  Narració de la nostra història
   •  Canvi d'actitud
   •  Ampliació de l'autoestima
   •  Incorporació del mindfulness

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.
• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Valoració


Estudiants formats

2330

Comparteix