Resolució de conflictes

Ref: 85122

Inici: 25/05/2024

Fi: 13/07/2024

30h

Presencial

dissabte de 10:00 a 14:00 hores

85122

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics

   •  Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
   •  Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
   •  Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Contingut

85122

 Mòdul 1 Definició del conflicte i classificació dels elements.10h
Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995):
   •  Segons la pluralitat de persones implicades.
   •  Segons les parts que s'hi oposen.
   •  Segons la naturalesa.
   •  Segons la percepció.
   •  Segons la intensitat.
Exposició dels elements de conflicte:
   •  Persona, procés i problema.
Anàlisi d'una dinàmica de situació de conflicte:
   •  Exposició del Triangle de la Violència (Galtung, 2003)
   •  Exemples pràctics de conflicte.

 Mòdul 2 Tècniques de comunicació i gestió emocional. 10h
Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories:
   •  La font
   •  El missatge: verbal o no verbal
   •  El canal o via
   •  El receptor/a del missatge
Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos:
   •  Tècniques de la comunicació assertiva i els seus objectius
   •  Escolta activa
   •  L'empatia
   •  Comunicació intercultural
   •  Comunicació no verbal
Exposició de ferramentes per a la gestió emocional:
   •  Definició de les emocions: negatives, positives, ambigües, socials i estètiques (R. Bisquerra).
   •  Eines d'intel·ligència emocional (D. Goleman)

 Mòdul 3 Eines aplicables a la gestió del conflicte 10.h
Classificació dels elements per a una negociació eficaç:
   •  Fases: Preparació, Objectius, Solucions, Concessions
Tècniques de resolució de conflicte:
   •  Negociació
   •  Conciliació
   •  Mediació
   •  Arbitratge
   •  Judici
Anàlisi d'exemples pràctics:
   •  Conflictes en àmbits educatius , laborals i socials

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

1173

Comparteix