Comunicació no violenta

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació no violenta, tenint en compte la gestió emocional a la interlocució, així com els elements que afavoreixen l'enfortiment de les relacions.

Objectius específics

   •  Identificar les pròpies necessitats/emocions i la relació amb les de la resta, evitant prejudicis i valoracions.
   •  Aplicar l'escolta activa a la comunicació, a partir d'estratègies i tècniques basades en l'empatia i l'assertivitat.

Contingut

10892

 Mòdul 1: Gestió emocional en la comunicació. 20h
Identificació dels elements claus en la comunicació no violenta
   •  Les emocions pròpies i alienes
   •  L'observació dels fets sense avaluar, criticar ni qualificar
   •  Les estratègies per fer i rebre peticions de manera positiva
Elecció del nostre comportament davant de situacions d'enuig i/o gratitud
   •  Les peticions amb claredat i concreció
   •  Els comportaments positius davant de situacions de conflicte
   •  El reconeixement per a la connexió amb els altres
   •  La gestió de conflictes a través de la teoria CNV

 Mòdul 2: Enfortiment de les relacions. 10h
Acceptació dels nostres límits a través de l'escolta activa
   •  Els elements actitudinals que són necessaris per fer una escolta activa i empàtica
   •  Les tècniques d'escolta activa i empàtica com a element clau a la comunicació no violenta

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

90

Comparteix

Cursos següents