Habilitats de comunicació

Habilitats De Comunicacio

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

En modalitat de teleformació, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació que facilitin la comunicació efectiva.

Objectius específics

   •  Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l'assertivitat.
   •  Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l'anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió.

Contingut

11042

 Mòdul 1: Comunicació assertiva i efectiva. 20h
Identificació de la comunicació assertiva
   •  Factors de la comunicació efectiva
   •  Elements integrants de la comunicació
   •  Elements actitudinals per a una escolta activa i empàtica
   •  Tècniques d'escolta activa i empàtica
Execució coherent del missatge, identificant les possibles interferències
   •  Comunicació verbal i no verbal
   •  Barreres en la comunicació
   •  Estils de resposta a la comunicació verbal
   •  Opinions, aclariments o peticions

 Mòdul 2: Psicologia de l'interlocutor. 10h
Aplicació de la psicologia de l'interlocutor a la comunicació
   •  Emocions en la comunicació
   •  Tècniques de comunicació empàtica
   •  Control de les emocions en situacions de conflicte

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.
• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Estudiants formats

2155

Comparteix