Persona de referència en els protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Ref: 85054

Inici: 13/05/2024

Fi: 14/06/2024

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85054

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les funcions de persona de referència per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe.

Objectius específics

   •  Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades.
   •  Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
   •  Aprofundir en la dinàmica i les particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
   •  Definir el contingut del protocol, les seves implicacions i com facilitar-ne la implementació.

Contingut

85054

 Mòdul 1: Marc estructural de les desigualtats i marc normatiu. 5h
   •  Definició del marc estructural de desigualtats
   •  Interpretació de la desigualtat estructural de dones i homes com a causa de la violència masclista
   •  Identificació de situació d'assetjament sexual i per raó de sexe
   •  Quantificació de les conseqüències
   •  Anàlisi del Marc normatiu

 Mòdul 2: Eines per a la prevenció de l'assetjament. 5h
   •  Descripció de les eines per a la prevenció de l'assetjament
   •  Identificació dels actors implicats
   •  Definició del pla digualtat i el protocol d'assetjament
   •  Enumeració de les mesures preventives de l'assetjament

 Mòdul 3: Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i derivacions. 5h
   •  Anàlisi d'una comunicació efectiva
   •  Aplicació de l'escolta activa
   •  Descripció de com relacionar-se amb els actors implicats en el procés
   •  Classificació dels recursos existents
   •  Execució de les eines i espais d'autocura

 Mòdul 4: Contingut del protocol. 5h
   •  Resum del protocol
   •  Identificació de les vies externes
   •  Classificació de la jurisdicció
   •  Aplicació de casos pràctics

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

204

Comparteix