Sensibilització i prevenció de l’assetjament

Igualtat A Lambit Laboral I Educatiu

Objectius generals

- Entendre conceptes i principis imprescindibles per tal de comprendre les dimensions de la problemàtica actual en situacions de violència masclista.
- Conèixer les obligacions legals que hi ha en aquest àmbit.
- Prendre consciencia del impacte social de les violències de gènere.
- Reconèixer situacions de discriminació i/o assetjament sexual o per raó de sexe i aprendre a actuar davant de les mateixes.

Objectius específics

- Prendre consciencia de la situació que pateixen les dones a l’àmbit laboral.
- Capacitat per identificar conductes discriminatòries i d’assetjament sexual o per raó de sexe.
- Prevenció i detecció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.
- Coneixement del protocol i activació del mateix.

Contingut

9302

1. Principi d’igualtat
2. Marc legal
3. Conceptes imprescindibles
4. Violència masclista: Assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresa
5. Discriminació i assetjament
6. Tipus d’assetjament
7. Impacte de les violències de gènere
8. El protocol, eina contra l’assetjament
9. Circuit del protocol contra situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe

Avaluació

Avaluació contínua mitjançant activitats i avaluació final.