Persona de referència en els protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les funcions de persona de referència per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe.

Objectius específics

   •  Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades.
   •  Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
   •  Aprofundir en la dinàmica i les particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
   •  Definir el contingut del protocol, les seves implicacions i com facilitar-ne la implementació.

Contingut

11067

 Mòdul 1: Marc estructural de les desigualtats i marc normatiu. 5h
   •  Definició del marc estructural de desigualtats
   •  Interpretació de la desigualtat estructural de dones i homes com a causa de la violència masclista
   •  Identificació de situació d'assetjament sexual i per raó de sexe
   •  Quantificació de les conseqüències
   •  Anàlisi del Marc normatiu

 Mòdul 2: Eines per a la prevenció de l'assetjament. 5h
   •  Descripció de les eines per a la prevenció de l'assetjament
   •  Identificació dels actors implicats
   •  Definició del pla digualtat i el protocol d'assetjament
   •  Enumeració de les mesures preventives de l'assetjament

 Mòdul 3: Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i derivacions. 5h
   •  Anàlisi d'una comunicació efectiva
   •  Aplicació de l'escolta activa
   •  Descripció de com relacionar-se amb els actors implicats en el procés
   •  Classificació dels recursos existents
   •  Execució de les eines i espais d'autocura

 Mòdul 4: Contingut del protocol. 5h
   •  Resum del protocol
   •  Identificació de les vies externes
   •  Classificació de la jurisdicció
   •  Aplicació de casos pràctics

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Valoració


Estudiants formats

275

Comparteix