Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat Teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Elaborar eines per abordar les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe que s'hagin identificat prèviament al sector laboral.

Objectius específics

   •  Analitzar les situacions de desigualtat a què estan sotmeses les dones pel fet de ser-ho i identificar i diferenciar l'assetjament sexual i per raó de sexe.
   •  Elaborar eines per abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina i aplicar-les.

Contingut

10978

 Mòdul 1: Les desigualtats de gènere i l'assetjament sexual i per raó de sexe. 7h
Comparació entre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
   •  El sexe i el gènere
   •  El marc legal vigent en matèria d'igualtat: Llei orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
Conceptualització de la violència de gènere
   •  El marc legal de la violència de gènere. Llei orgànica 1/2004 i Llei 17/2020
   •  La violència de gènere. Definició i tipus
   •  Masclismes i micromasclismes
Definició de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe
   •  Característiques i exemples
   •  Afectació a l'àrea d'ocupació

 Mòdul 2: Eines per abordar situacions d'assetjament. 8h
Descripció de l'assetjament sexual i per raó de sexe
   •  Prevenció i detecció de l'assetjament
   •  Actuacions per donar suport a les víctimes i contra les persones agressores
Aplicació del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
   •  Funcionalitats i abast
   •  Principis rectors del protocol: agilitat, protecció de l'anonimat, presumpció d'innocència, entre d'altres
   •  Procediment d'elaboració i negociació del protocol
   •  Bones pràctiques i protocols de referència a nivell autonòmic i estatal

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, o resolució d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Valoració


Estudiants formats

638

Comparteix