Diversitat sexual

Ref: 85213

Inici: 14/09/24

Fi: 16/11/24

20h

Presencial: 2h

Aula virtual: 18h

Aula Virtual

dissabte de 09:00 a 12:00 hores

85213

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els conceptes bàsics de la diversitat sexual, reflexionar-hi als espais educatius i crear intervencions educatives inclusives

Objectius específics

   •  Definir els conceptes bàsics sobre diversitat sexual
   •  Anàlisi del concepte de diversitat a la infància

Contingut

85213

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la diversitat sexual
Identificació dels conceptes bàsics
   •  El sistema sexe  gènere
   •  El binarisme
   •  Orientació i identitat sexual
   •  Expressió de gènere

 Mòdul 2: Diversitat a la infància
Anàlisi de la diversitat a la infància
   •  Definició de la diversitat
   •  Tractament de la diversitat
   •  Estratègies inclusives amb la diversitat sexual.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

33

Comparteix