Ergonomia i higiene postural

Objectius generals

 Donar importància al concepte d’ergonomia i la seva relació amb el disseny del lloc de treball.
 Conservar una bona higiene postural i aplicar la normativa vigent en prevenció de riscos i salut laboral derivats de l’organització del
treball.

Contingut

261

1. Ergonomia i higiene postural
2. Disseny del lloc de treball
3. Metodologia de valoració de riscos laborals
4. Sistemes de prevenció

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.
Prova final que consisteix en un test de 15 preguntes, serà autavaluable i, en conjunt, valdrà un màxim de 2 punts (0,13 punts per pregunta correcta equivalent a un 20% de la nota final).

Realització d'una pràctica sindical que valdrà un màxim de 2,5 punts (25% de la nota final). El formador farà un seguiment durant el curs d’aquesta pràctica i al final de curs, l’alumne haurà d’entregar un informe detallat de les tasques dutes a terme i el resultat final obtingut.

Valoració


Estudiants formats

410

Comparteix