Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Al·lergies I Intolerancies Alimentaries

Objectius generals

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al   • lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

Objectius específics

 Conéixer la gestió dels al   • lèrgens en la restauració col   • lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.
 Conèixer els requeriments de la legislació específica.
 Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al   • lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

Contingut

8321

1. Conceptes generals
1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
1.2. Intoleràncies
1.3. Al·lèrgies
1.4. L’anafilaxi
1.5. Situacions de risc
1.6. On trobem els al·lèrgens

2. Legislació sobre Informació Alimentària
2.1. Reglament UE 1169/2011
2.2. RD126/2015

3. Gestió del risc
3.1. Principis bàsics
3.2. Diagrama de gestió
3.3. Bones pràctiques
3.3. Contaminació creuada
3.4. Cartes i menús

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Valoració


Estudiants formats

89

Comparteix