Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic segons la normativa del sector

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aplicar els coneixements en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) generals i específics que acostin al coneixement de la Llei, dels drets i les obligacions legals, dels riscos, de les mesures preventives.

Objectius específics

   •  Identificar la normativa, responsabilitats, drets i obligacions d'empresaris, comandaments i treballadors en matèria de prevenció, comprenent els conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina.
   •  Diferenciar els riscos generals a l'entorn laboral i la seva prevenció, les actuacions preventives bàsiques el seu seguiment i control de les avaluacions elementals de riscos.
   •  Identificar els drets i les obligacions dels treballadors en relació amb la Seguretat i Salut a la feina per tal de prendre consciència sobre la importància d'involucrar-se en la PRL.
   •  Establir les pautes de la prevenció en les actuacions de primers auxilis, emergència i evacuació.
   •  Descriure els principals riscos propis del sector i en concret aquells riscos específics més importants.

Contingut

10984

 Mòdul 1: Seguretat i salut a la feina. 10h
Identificació dels conceptes de seguretat i salut a la feina
   •  Treball i la salut (riscos professionals i factors de risc)
   •  Danys derivats del treball (els accidents de treball i les malalties professionals)
   •  Altres patologies derivades del treball
   •  Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
   •  Drets i deures bàsics en matèria preventiva
 Mòdul 2: Avaluació de riscos. 10h
Diferenciació de riscos generals i prevenció
   •  Avaluació de riscos
   •  Gestió de les condicions de seguretat
   •  Interpretació de riscos del medi ambient de treball
   •  Anàlisi a la càrrega de treball, fatiga i insatisfacció laboral
Identificació dels sistemes elementals de control de riscos
   •  Aplicació dels mitjans de protecció col·lectiva
   •  Manipulació d'equips de protecció individual i senyalització de seguretat
 Mòdul 3: Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals. 10h
Introducció a la gestió de la prevenció
   •  Organismes públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball
   •  Organització del treball preventiu. Rutines bàsiques
   •  Documentació (recollida, elaboració i arxiu)
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
   •  Representació dels treballadors
   •  Coordinació d'activitats empresarials
   •  Descripció del Recurs preventiu
   •  Classificació dels organismes públics
   •  Representació de rutines bàsiques
 Mòdul 4: Elements bàsics de primers auxilis. 10h
Anàlisi Primers auxilis i salut
   •  Procediment general RCP-CAB
   •  Control de salut
Actuació d'emergència i evacuació
   •  Emergències i evacuació
   •  Pla d'autoprotecció
 Mòdul 5: Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l'activitat de l'empresa. 10h
Identificació dels riscos específics del sector de l'empresa
   •  Lligats a les condicions de seguretat i al medi ambient de treball
   •  Distinció d'altres riscos
Aplicació de mesures preventives específiques del sector de l'empresa
   •  Protecció col·lectiva i individual (Equips de Protecció Individual)

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, o resolució d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

1099

Comparteix