Primers auxilis, socorrisme i emergències. Nivell avançat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Identificar els riscos i col·lectius de persones més vulnerables als accidents per actuar preventivament en determinades circumstàncies, així com procedir diligentment davant d'accidents de múltiples víctimes i en emergències internacionals.

Objectius específics

   •  Assistir a la reanimació cardiopulmonar, el suport vital bàsic, el trasllat d'accidentats i els primers auxilis en emergències.
   •  Prevenir accidents o situacions d'emergència vetllant per la seguretat dels altres, sobretot dels col·lectius considerats més vulnerables.
   •  Adoptar les mesures de protecció adequades davant de situacions d'emergències i catàstrofes aplicant i interpretant el sistema de protecció civil de Catalunya.

Contingut

10989

 Mòdul 1: Primers auxilis. 5h
Classificació de Primers auxilis:
   •  Suport vital bàsic adult.
   •  Suport vital bàsic pediàtric.
   •  Suport vital bàsic instrumentalitzat.
   •  Posició lateral de seguretat adulta.
   •  Posició lateral de seguretat pediàtrica.
   •  Nocions ús desfibril·lador.
   •  Obstrucció via aèria adult.
   •  Obstrucció via aèria nens i nenes.
   •  Obstrucció via aèria nadons.
   •  Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
   •  Extracció de casc.
   •  Primers auxilis en explosions.
   •  Deshidratació.
   •  Aixafada.
   •  Amputació.
   •  Politraumatismes.
   •  Improvisació lliteres.
 Mòdul 2: Prevenció d'accidents. 10h
Prevenció d'accidents:
   •  Accidents domèstics.
   •  Accidents de trànsit.
   •  Accidents més grans.
   •  Accidents al medi aquàtic.
   •  Atenció de primers auxilis en persones grans.
   •  Atenció de primers auxilis en nens.
   •  Atenció de primers auxilis al medi aquàtic.
 Mòdul 3: Emergències. 10h
Gestió de les Emergències:
   •  Alberg provisional en emergències.
   •  Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
   •  Catàstrofes i autoprotecció.
   •  Accidents múltiples víctimes.
   •  Prevenció de riscs laborals.
   •  Sistema de protecció civil a Catalunya.
   •  Emergències internacionals.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. o simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

32

Comparteix