Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Auxiliar administratiu

Local Ajuntaments I Diputacions

Contingut

10820

01. Procediment administratiu i actes administratius. Elements i nocions generals: l'expedient administratiu, el còmput de terminis, les fases del procediment, els recursos administratius, la notificació.

02. Administració electrònica: nocions generals. Protecció de dades de caràcter personal: obligacions i drets.

03. Concepte i contingut dels documents propis de l'administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc. Arxiu: Definició i funció, ordenació dels documents i registre d'entrada i sortida de documents.

04. Pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura.

05. Contractes de les administracions públiques: nocions bàsiques sobre els contractes, els tipus de contractes i les seves parts, objecte, pressupostos i preus, garanties i actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

Valoració


Estudiants formats

74

Comparteix