Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Tècnic Superior contractació

Local Ajuntaments I Diputacions

Contingut

10819

1. Els contractes del sector públic: marc normatiu europeu, estatal i autonòmic de la contractació pública. Altra normativa aplicable en la diputació de Barcelona. El concepte de contractació pública estratègica.
2. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
3. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats. El responsable del contracte.
4. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte.
5. Supòsits d’invalidesa dels contractes, causes de nul·litat i anul·labilitat. El recurs especial en matèria de contractació.
6. L’òrgan de contractació. La contractació pública electrònica. La transparència en les licitacions, publicitat i confidencialitat en la contractació pública. Pla Antifrau i prevenció de conflicte d’interessos.
7. Capacitat i solvència del empresari. Classificació. Prohibició de contractar. Successió en la persona del contractista.
8. La preparació dels contractes: consultes preliminars del mercat, expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques.
9. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Les qüestions pressupostàries i el control de legalitat.
10. Adjudicació dels contractes de las administracions públiques: normes generals, procediments i criteris d’adjudicació.
11. Ofertes anormalment baixes. Notificació, formalització i publicitat del contracte. La decisió de no adjudicar o formalitzar el contracte i el desistiment.
12. Efectes, compliment i extinció dels contractes. Prerrogatives de la Administració pública en els contractes administratius. Execució i recepció dels contractes. Pagament del preu. Resolució i liquidació.
13. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.
14. El contracte d’obra: actuacions preparatòries, execució, modificació del contracte, compliment i resolució.
15. El contracte de concessió d’obra i concessió de serveis. Actuacions preparatòries. Delimitació, efectes, compliment, execució i modificació dels contractes. Drets i obligacions dels concessionaris i prerrogatives de la Administració concedent. Extinció i resolució de las concessions.
16. El contracte de subministrament i el contracte de serveis. Regulació de determinats contractes de subministrament i especialitats del contacte d’elaboració de projectes de obres.
17. Els sistemes per a la racionalització de la contractació de les Administracions Públiques: normes generals, acords marc, sistemes dinàmics de la contractació i les centrals de contractació.
18. La responsabilitat ambiental i social en la contractació pública. Objectius. Incorporació i mesures.
19. Els contractes menors en la normativa actual i les interpretacions de las Juntes Consultives i òrgans d’interpretació.
20. El Pla de Projecte de Comunicació de la Diputació de Barcelona: els diferents procediments de contractació i posterior gestió de les despeses de comunicació institucional.
21. El Pla de Projecte de Comunicació de la Diputació de Barcelona: planificació i gestió econòmica financera.
22. La propietat intel·lectual. Els drets d’autor. La protecció els drets de propietat intel·lectuals en els contractes públics. El contracte d’edició. Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.
23. El pressupost General de la Diputació de Barcelona. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària. Bases d’execució del pressupost: especialitats en matèria de contractació.
24. El contracte de patrocini publicitari. Règim jurídic. Extrems a determinar en la preparació del contracte de patrocini. Figures afins.

Valoració


Estudiants formats

22

Comparteix