Anglès B.1.B

Angles A2b

Requisits del curs

Nivell Pre-Intermediate
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

325

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...). Plurals irregulars, formes invariables. Acord verbal d’alguns noms col·lectius.
1.1.2 El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu. El substantiu com a complement del nom. Altres complements del nom
1.2. Els pronoms. Els pronoms distributius
1.3. L’adjectiu. Gradable i absolute
1.4. El verb
1.4.1. Formes no personals: Regits pel verb que precedeix
1.4.2. Verbs copulatius: Verbs predicatius: estàtics i de canvi
1.4.3. Veu passiva: Construccions amb have i get
1.5. L’oració composta
1.5.1. La coordinació: Oracions conjuntives. Oracions adversatives
1.5.2. La subordinació: Oracions subordinades substantives. Oracions subordinades adjectives o de relatiu. Oracions subordinades adverbials
1.5.3. L’estil indirecte amb verbs de llengua específics

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Combinacions de sons: Combinacions vocàliques. Combinacions consonàntiques

3. Continguts ortogràfics
3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Regularitats més freqüents entre grafies i sons. Diferents grafies per a un mateix so
3.1.2. Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars
3.2. Ús del guionet en paraules compostes
3.3. Ús de l’apòstrof: consolidació

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Formació de paraules. Paraules derivades: Mots compostos. Noms o substantius. Adjectius
4.2. Mots transparents o pròxims. Falsos amics

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6,5Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

790

Compartir