Anglès B.1.C.

Requisits del curs

Nivell Pre-Intermediate
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Contingut

1905

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...). Formes diferents per a diferent gènere
1.2. Els determinants: Expressions partitives
1.3. Els pronoms: Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits
1.4.L’adjectiu
1.4.1. Collocations freqüents: adverbi + adjectiu
1.4.2. Ordre dels adjectius dins el sintagma
1.5. El verb
1.5.1. Verbs copulatius: Estat. Canvi d’estat, resultat. Verbs amb complements adjectius. Altres construccions copulatives
1.5.2. Verbs amb partícules: amb dues o tres partícules, separables o inseparables.
1.5.3. Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu)
1.5.4. Modalitat
1.5.5. Veu passiva. La passiva amb els transitius dobles
1.5.6. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives): Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat. Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Moviment
1.7. Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència; Manera; Temps; Lloc; Funció; Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració.
1.8. L’oració composta: La coordinació. Oracions juxtaposades i Oracions disjuntives

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Processos fonològics (encadenació, elisió, etc )
2.2. Accent, ritme i entonació: patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats i el ritme: síl·labes i accents
2.3. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la mateixa pronunciació
2.4. Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs verb
2.5. Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre (parònims
2.6. Weak forms dels elements gramàticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars, etc)
2.7. Grafemes muts
2.8. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba

3.Continguts ortogràfics
3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció)
3.2. Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió, dos punts
3.3. Abreviatures i sigles (institucions…)

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6,75Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

758

Comparteix